Emeritný biskup VD Igor Mišina sa dožíva 70. rokov života

29. apríla sa dožil vzácneho životného jubilea – 70. rokov života emeritný biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Igor Mišina.

Igor Mišina sa narodil 29. apríla 1951 v Liptovskom Mikuláši ako štvrté dieťa evanjelického farára Jozefa Mišinu a Heleny rod. Tomečkovej. Pokrstený bol v Dovalove a konfirmovaný v Záriečí, kde pôsobil jeho otec ako zborový farár. Maturoval v Púchove. Štúdium teológie absolvoval na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde bol v roku 1974 ordinovaný za evanjelického kňaza.

Pôsobil v Ladzanoch, Koceľovciach a napokon od roku 1984 v Rankovciach. Vo svojej službe sa venoval misii, práci s mládežou, ako aj s rómskou komunitou. Bol konseniorom (od roku 1992), seniorom Košického seniorátu (od roku 1994) a aj zástupcom biskupa Východného dištriktu (od roku 1997). Do funkcie biskupa VD ECAV na Slovensku bol zvolený a zastával ju od 21. októbra 2000. Po uplynutí prvého funkčného obdobia bol v júni 2006 do funkcie zvolený opätovne, no v novembri 2006 zo zdravotných dôvodov abdikoval. Do roku 2016 pôsobil ako námestný farár v Háji. V súčasnosti už ako dôchodca – námestný farár vypomáha v Cirkevnom zbore Košice – Terasa.

V roku 1974 vstúpil do manželstva s Boženou Hazuchovou, ktorá bola učiteľkou a výdatne pomáhala aj v zborovej práci najmä s Detskou besiedkou či spevokolom. Pán Boh im požehnal v manželstve troch synov – Daniela, Martina a Juraja.

Predsedníctvo Východného dištriktu na Slovensku pri príležitosti dožitia sa krásneho životného jubilea 70. rokov života vyjadruje vďaku Pánu Bohu za vernú a požehnanú službu brata Igora Mišinu na Pánovej vinici v službe evanjelického a. v. farára, seniora a biskupa. Jubilantovi slovami apoštola Jána praje: Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša. Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde, ako chodíš v pravde. Nemám väčšiu radosť, ako keď počujem, že moje deti chodia v pravde. Milovaný, verne konáš všetko, čo konáš pre bratov, a to pre cudzích, ktorí vydali pred cirkevným zborom svedectvo o tvojej láske; dobre urobíš, keď ich tak vystrojíš na cestu, ako sa patrí pred Bohom. (3. List Jánov 2 – 6)

Do ďalších dní a rokov života predsedníctvo Východného dištriktu praje bratovi Igorovi Mišinovi istotu viery, lásky a nádeje, silu ducha i tela v kruhu jeho blízkych ako i v rodine našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.