VALNÉ ZHROMAŽDENIE ZED 2019

Rokovanie Valného zhromaždenia otvoril a viedol Ján Bunčák,  predseda združenia. V úvodnej pobožnosti Dávid Bázlik, zborový farár v Ružomberku a člen výboru ZED, svojich kolegov povzbudil, aby boli spokojní s tým miestom, na ktoré ich Boh postavil a pokúsili sa čo najviac zveľadiť to, čo dostali do správy. Modlitbou si Valné zhromaždenie uctilo pamiatku evanjelických farárov zosnulých v uplynulom roku, ktorí boli zároveň členmi združenia: Daniela Dudáša, Pavla Gabriša a Jána Havíru.

Po kontrole plnenia uznesení z minuloročného VZ ZED nasledovala správa predsedu Jána Bunčáka za rok 2018, ktorá vychádzala zo  Žalmu 34,15:  „Hľadaj pokoj a snaž sa oň.“ V správe okrem iného upozornil na problémy spojené s odovzdávaním agendy združenia. Tým, že novému vedeniu ZED nebolo odovzdané potvrdenie o pridelení identifikačného čísla, nemohlo v banke zmeniť podpisové vzory a dispozičné práva, pričom touto zmenou podmienila bývalá správkyňa fondov ZED odovzdanie agendy. Trvalo dlhší čas, než sa tento problém, a na neho naviazané ďalšie komplikácie, podarilo vyriešiť. 

Podpredsedovia združenia za Východný a Západný dištrikt ECAV – Peter Mihoč a Božidara Bašková vo svojich výročných správach informovali, ktoré cirkevné zbory v uplynulom roku dostali finančnú podporu od nemeckých partnerov na opravy a rekonštrukcie farských budov. Podpredsedníčka za Západný dištrikt Božidara Bašková upozornila, že nemeckí partneri budú pri schvaľovaní finančnej podpory v budúcnosti uprednostňovať chudobnejšie cirkevné zbory v ekonomicky slabších regiónoch.

Správca fondov ZED Ján Matis predniesol správu o hospodárení za uplynulý rok ako aj správu o stave jednotlivých fondov a ich konečnom účtovnom stave. Informoval tiež o hospodárení v rámci pokladne združenia, ktorú vedie Štefan Škorupa. V konečnom hodnotení ZED hospodárilo v uplynulom roku s výsledkom zisku cca 19 400,- €. Jaroslav Petro, predseda revíznej komisie, konštatoval poriadok v účtovníctve a účtovných dokladoch.

Po schválení prednesených správ nasledovala novelizácia štatútov jednotlivých fondov ZED – Autofondu, Bytového fondu, Sociálneho a penzijného fondu. Vďaka novelizácii, aj keď diskusia bola pomerne zdĺhavá, sa pravidlá čerpania fondov spresnili a sprehľadnili. 

Valné zhromaždenie sa zaoberalo žiadosťou Violy Fronkovej, ktorá dokončila a do tlače pripravila druhý zväzok knihy Cirkev v útlaku. Valné zhromaždenie odsúhlasilo nákup 400 kusov z finančných prostriedkov ZED, aby si publikáciu jednotliví členovia mohli následne zakúpiť za zvýhodnenú cenu 10,- €.

96 členov Združenia evanjelických duchovných, prítomných na Valnom zhromaždení, prijalo viacero uznesení. Seniorátnym pastorálnym konferenciám (SPK) odporučilo, aby medzi svojimi členmi zrealizovali výber ročného príspevku vo výške 5,- € za rok 2019 do Sociálneho a penzijného fondu. Stav finančných prostriedkov na tomto fonde je nízky a nemusia stačiť na pokrytie všetkých žiadostí. Valné zhromaždenie povzbudilo členov združenia, aby z princípu solidarity prispievali do Sociálneho a penzijného fondu sumou 1% z mesačnej mzdy. Uznesením Valné zhromaždenie zmenilo tiež stanovy združenia v bode o podmienkach prijatia, pozastavenia členstva alebo odvolania člena Seniorálnej pastorálnej konferencie. Doposiaľ bola potrebná 2/3 väčšina všetkých členov SPK, po úprave stanov budú postačovať 2/3 členov prítomných na rokovaní, pričom o takomto bode programu musia byť členovia SPK informovaní už v pozvánke na zasadnutie.

V závere pozval generálny biskup ECAV Ivan Eľko duchovných na Všeobecnú pastorálnu konferenciu – 13. mája do Zvolena. Biskup Ján Hroboň informoval o prípravách Dištriktuálneho dňa Západného dištriktu, ktorý sa bude konať 2. júna 2019 v Športovej hale v Banskej Bystrici. Avizoval, že Západný dištrikt bude pokračovať aj v tradičnom podujatí na hrade Branč, a to 5. júla 2019. Biskup Hroboň duchovných tiež povzbudil k aktívnej službe. V závere sa pomodlil a požehnanie prítomným udelil generálny biskup .

Predseda ZED Ján Bunčák konštatuje, že z Valného zhromaždenia má dobrý pocit, aj keď dodáva, že „vždy a všetko sa dá zvládnuť aj lepšie“.

-emi-