90-ročný kostol v Rokycanoch

Pamiatka posvätenia chrámu

Iba za šesť mesiacov a navyše v zložitom medzivojnovom období bol postavený evanjelický kostol v Rokycanoch. Odvtedy uplynulo deväťdesiat rokov, čo si miestni veriaci pripomenuli  20. júna 2021 na slávnosti Pamiatky posvätenia chrámu.

Rokycany sú jednou z filiálok cirkevného zboru Prešov, ale v časoch šírenia reformácie boli istý čas samostatným cirkevným zborom. Veriaci túžili po vlastnom chráme, no dištriktuálne predsedníctvo im v roku 1861 nariadilo postaviť najprv evanjelickú školu. O desať rokov, keď už bola školská budova hotová, sa rokycanskí evanjelici vrátili k pôvodnému snu – vybudovať kostol. Pozemok na jeho výstavbu daroval Štefan Čop, ktorý vyše tridsať rokov zastával funkciu zborového kurátora. Darovaný pozemok neskôr vymenili za parcelu, kde dnes kostol stojí.

Výstavba sa začala po posviacke základného kameňa v júni 1930 a už o pol roka stála hrubá stavba. Po zabezpečení vnútorného a bohoslužobného zariadenia nový bohoslužobný priestor v Rokycanoch 14. júna 1931 posvätil generálny biskup Vladimír Pavel Čobrda – presne  pred deväťdesiatimi rokmi. Oltár je dielom rezbára Floriána Kellera a stolárského majstra Jozefa Sepešiho. Oltárny obraz s vyobrazením Ježiša Krista ako Dobrého pastiera namaľoval a daroval Alexander Ižo, evanjelický farár v Hanušovciach nad Topľou. Organ je darom Kolégia.

V súčasnosti sa do filiálky v Rokycanoch hlási asi 160 evanjelikov. Na bohoslužby, ktoré sa tu konajú každý druhý týždeň, prichádza priemerne 65 veriacich všetkých vekových skupín. Budovu pôvodnej evanjelickej školy, ktorá je situovaná hneď vedľa kostola, má v súčasnosti v prenájme obecný úrad. Je v nej zriadená materská škola pre deti rómskeho pôvodu. Kurátor Štefan Hadbavný by bol rád, keby sa v Rokycanoch podarilo opäť obnoviť stretnutia detskej besiedky. Pred slávnosťou Pamiatky posvätenia chrámu sa tento rok filiálke podarilo vybudovať nové prístupové schody ku kostolu s osadením zábradlia, čo nebola jednoduchá úloha vzhľadom na kopcovitý a ťažko prístupný  terén.

90 rokov, ktoré uplynuli od posvätenia kostola, si domáci viery a pozvaní hostia pripomenuli na slávnosti Pamiatky posvätenia chrámu – 20. júna 2021, na 3. nedeľu po Svätej Trojici. Vystúpil zborový spevokol Sion pod vedením dirigentky Oľgy Adamkovičovej. Liturgovali všetci traja zboroví farári – Ondrej Koč, Lenka Wagnerová, Martin Chalupka, ktorí sa vo filiálke v Rokycanoch každý druhý týždeň striedajú na Službách Božích. Zborový dozorca Miroslav Čurlík v príhovore ocenil, že má prešovský cirkevný zbor viacero bohoslužobných miest – nielen v matkocirkvi ale i vo filiálkach: „Božie slovo tak môže prichádzať bližšie k tým, ktorí tvoria spoločenstvo.“ Program spestrili hudobné vstupy prešovskej mládeže v zastúpení Šimona Čopa (hra na klavír) a  Evy Chalupkovej (spev). Na organe hral zborový kantor Juraj Lenhardt.   

V kázni Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV zdôraznil, že chrám pre nás nemá byť len vzácnou architektonickou pamiatkou alebo len neurčitým magickým priestorom: „Tento chrám naši predkovia stavali preto, aby bol príbytkom, kde sa Boží ľud stretáva so svojím Bohom, v ktorého uveril. Túžili mať vlastný chrám a nezastavili ich ani prekážky prvej svetovej vojny, ani chudoba.“ A dnes, po deväťdesiatich rokoch stojíme pred rovnakou otázkou: Čo znamená chrám pre nás?

Emília Mihočová

foto – Nina Mihočová