Vyhlásenie predsedníctva ECAV ku konaniu výročných konventov

V nadväznosti na uznesenie GP č. 78-3/2021 zo dňa 14.5.2021 P-ECAV upresňuje, že obmedzenia týkajúce sa konania hromadných podujatí, ktorými sú aj konventy COJ sa nevzťahujú na konanie konventov COJ, nakoľko tieto sa konajú na základe zákona. Viď. § 1 ods. 3, písm. d) vestníka vlády SR 216/2021 V.v. SR publikovaného 10.6.2021. Zasadnutia konventov sa majú uskutočniť ako zasadnutia správneho orgánu cirkvi, nie ako bohoslužby.

V praxi to znamená, že v čiernych okresoch sa konventy nemôžu konať, v červených je potrebné konzultovať ich konanie s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, v oranžových, v žltých a v zelených okresoch je možné konať konventy, pričom je potrebné dodržať opatrenia stanovené § 4 vestníka vlády.

V prípade pochybností, resp. otázok odporúčame konzultovať konanie konventu s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

V Bratislave, 11.6.2021

§ 4 

Opatrenia pre výkon zasadnutí alebo schôdzí orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, iných podujatí, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona a volieb.

Opatrenia pre výkon zasadnutí alebo schôdzí orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, iných podujatí, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona a volieb Pre výkon hromadných podujatí podľa § 1 ods. 3 písm. c) až e) sa použijú opatrenia podľa § 2 písm. b), d) až k) rovnako.

§ 2 

Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí

Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú nasledovné opatrenia:

a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,

b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,

c) organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť; táto povinnosť neplatí pre organizátorov hromadných podujatí v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u,

d) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,

e) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

f) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

g) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii, 216/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 3

h) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami: 1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, 2. zákaz podávania rúk,

i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre: 1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti, 2. partnerov, 3. osoby vykonávajúce športovú činnosť, 4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, 5. osoby usadené v hľadisku podujatia, 6. osoby školiace voči osobám školeným, 7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

j) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

k) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 216/2021, ktorou  sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.