ŽELEZNÍK: 20. výročie pamiatky posvätenia chrámu

Tvar korábu alebo archy má  kostol v Železníku, v Šarišsko-zemplínskom senioráte, ktorý posvätili pred 20 rokmi ako prvý evanjelický kostol v 3. tisícročí.

Železník je filiálkou cirkevného zboru v Giraltovciach a žije tu asi 270 evanjelikov. Po revolúcii medzi nimi postupne dozrievala myšlienka na výstavbu vlastného kostola. V nedeľu 1. augusta 2021 si na slávnostných Službách Božích pripomenuli, že od jeho posviacky vtedajším biskupom Západného dištriktu Ivanom Osuským uplynulo už dvadsať rokov.

Pôvodne sa mala slávnosť Pamiatky posvätenia chrámu konať začiatkom roka –  6. januára 2021, no pre pandémiu  a lockdown bola presunutá na prvú augustovú nedeľu. Na úvod Služieb Božích sa zhromaždeniu prihovoril zástupca zborového dozorcu Peter Kožlej. Liturgoval zborový farár Martin Fečko spolu so svojím predchodcom v úrade, farárom Jozefom Juházym. Vlastnú autorskú báseň pri príležitosti slávnosti 20. výročia Pamiatky posvätenia chrámu zložila a prečítala Anna Mitaľová.

Biskup Východného dištriktu Peter Mihoč v kázni na základe vybraných veršov Ezdrášovej knihy poukázal na to, čo treba spraviť, aby chrámy nezívali prázdnotou,  kedy slúžia svojmu účelu a stávajú sa korábom – útočiskom, keď prichádza spoločenská potopa.  Hrou na organe Služby Božie sprevádzala Katarína Hliboká, na flaute hrala Elen Fečková a na husliach Vanesa Rubisová. Históriu kostola spoločne čítali manželia Kmecoví – v písomnej podobe ju dostal každý účastník pri východe z chrámu, rovnako aj magnetku s fotografiou kostola. V závere Služieb Božích si prišli pre osobné požehnanie deti.

Pásmo slova a hudby

Zborový deň pokračoval popoludní pásmom slova hudby. Hudobné zoskupenie Il Duetto – huslistka Zuzana Oráčová a klavirista Andy Belej – zostavilo pestrý repertoár, v ktorom mala miesto tak vážna hudba, ako aj rozprávková či vlastná autorská skladba. Zazneli básne Anny Mitaľovej z jej poslednej autorskej zbierky, už deviatej v poradí. Okrem autorky poéziu prednášala Kristína Kaňuchová, absolventka štúdia žurnalistiky. V závere umeleckého pásma zaznela na počesť nedávno zosnulého Milana Lasicu interpretácia jeho autorskej skladby – Do batôžka, zhudobnená jeho priateľom Jarom Filipom.

Zborový farár Martin Fečko je vďačný za to, že filiálka Železník má svoj vlastný kostol – potvrdil, že sa vďaka tomu zvýšila účasť na Službách Božích. Práca na výstavbe kostola komunitu miestnych evanjelikov stmelila a spojila. Dnes na bohoslužby prichádza priemerne 65 veriacich a v zborových priestoroch, ktoré sú súčasťou kostola, sa stretáva detská besiedka. 

O kostole: 

Projekt kostola je autorským dielom žilinského architekta – evanjelika Tomáša Niňaja, ktorý v marci t. r. odišiel do večnosti. K Železníku mal mimoriadny vzťah aj preto, že odtiaľ pochádzala jeho manželka Anna rod. Kaňuchová. Kostol navrhol tak, aby pripomínal koráb. Veľkorysé okná priestor presvetľujú a ponúkajú tiež výhľad na okolitú prírodu. Okná sú aj vo veži,  a to na všetkých štyroch svetových stranách. Dva zvony  pomenovali po reformátoroch – Lutherovi a Melanchtonovi. V oltárnej časti je osadená pestrofarebná vitráž – akademický maliar Stanislav Lajda na nej zobrazil ľudské ruky vystreté smerom k nebu. Prázdny drevený kríž a tŕňová koruna zase pripomínajú vykupiteľské dielo Ježiša Krista.

Posviacka, na ktorej sa pred dvadsiatimi rokmi zúčastnilo 1 200 ľudí, sa konala na pamiatku Zjavenia Krista Pána mudrcom a vykonal ju vtedajší biskup Západného dištriktu ECAV Ivan Osuský. Hodnota chrámu bola vyčíslená na 8 miliónov slovenských korún. Obetaví evanjelici zo Železníka ho stavili svojpomocne a to bez toho, aby sa zadlžili. Za účelom zbierky obetovalo navštívili celkovo 200 cirkevných zborov.  

Emília Mihočová

Foto: Nina Mihočová