Kondolencia pri úmrtí Dušana Rolla

Dňa 29. júla 2021 vo večerných hodinách vo veku 93 rokov zomrel JUDr. Dušan Roll. Brat Roll bol významnou kultúrnou osobnosťou Slovenska: Bol zakladateľom a dlhoročným generálnym komisárom Bienále ilustrácií Bratislava, zakladateľom medzinárodného festivalu Agrofilm Nitra, riaditeľom Slovenskej filmovej tvorby a pôsobil aj v iných kultúrnych a vydavateľských inštitúciách. Za zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky mu prezident republiky 1. januára 2008 udelil Pribinov kríž II. triedy.

Dušan Roll bol zároveň hrdým evanjelikom a každonedeľným návštevníkom Služieb Božích v bratislavskom cirkevnom zbore. Po roku 1989 sa podieľal na konštituovaní novej cirkevnej ústavy a mnohých cirkevno-právnych predpisov. Bol aktívnym aj vo vydavateľstve Tranoscius a. s., kde v rokoch 2000–2008 bol predsedom predstavenstva Vydavateľstva Tranoscius. Sme Pánu Bohu vďační za jeho nasadenie v službe cirkvi, za jeho vieru, za jeho slušnosť a korektnosť, za jeho prácu a ochotu pomáhať na svet dobrým veciam a v neposlednom rade za jeho priateľské a bratské slovo. Takých ľudí naša cirkev potrebuje.

Celej rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Nech je potešením všetkým smútiacim slovo z proroka Izaiáša 12, 2: Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa. Lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením.

Predsedníctvo Východného dištriktu ECAV: Peter Mihoč, biskup VD a Ľubomír Pankuch, dozorca VD

Predsedníctvo Západného dištriktu ECAV: Ján Hroboň, biskup ZD a Renáta Vinczeová, dozorkyňa ZD

Predsedníctvo ECAV: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV a Renáta Vinczeová, zástupkyňa generálneho dozorcu

V Bratislave 2. augusta 2021