Zomrela evanjelická farárka Zuzana Kolárovská

Oznamujeme, že Pán života a smrti povolal si k sebe dňa 9. júna 2022 vo veku 77 rokov milovanú mamu a babku, evanjelickú farárku Mgr. Zuzana Kolárovskú rod. Sljukovú.


Pohrebná rozlúčka bude v utorok 14. júna 2022 o 11:00 v evanjelickom kostole vo Sv. Jure. Pozostalá rodina prosí, aby namiesto kvetinových darov zvážili možnosť finančne prispieť na Centrum sociálnych služieb Samaritán v Galante.
Centrum sociálnych služieb SAMARITÁN
IBAN: SK86 3100 0000 0042 1015 1614


Zosnulá sestra farárka Zuzana Kolárovská sa narodila 19. februára 1945 v Silbaši vo vtedajšej Juhoslávii. Po základnej škole maturovala v roku 1964 na Strednej škole technickej v Novom Sade. Rok pracovala ako stavebná projektantka v Novom Sade (Srbsko). Potom začala štúdium na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte (SEBF) v Bratislave. Za evanjelickú farárku bola ordinovaná v Novom Sade 10.01.1971. V roku 1969 sa vydala za ThDr. Pavla Kolárovského, evanjelického farára v Bratislave – Rači a profesora vyučujúceho cirkevnú históriu na SEBF. Narodili sa im dvaja synovia: Ondrej a Peter. Jej manžel Pavel zomrel v roku 1994 v Bratislave. Sestra farárka vypomáhala svojmu manželovi v Cirkevnom zbore Bratislava – Rača a v Bernolákove. V rokoch 1985-1990 bola námestnou farárkou v Cirkevnom zbore Jur pri Bratislave, dnes Svätý Jur. Potom 5 rokov pracovala ako biskupská kaplánka s poverením práce pri zakladaní Evanjelickej diakonie. Zároveň sa opäť stala kaplánkou v Cirkevnom zbore Bratislava – Rača a pokračovala v práci Evanjelickej diakonie ako tajomníčka, neskôr ako administrátorka riaditeľky a námestná farárka s pracovným zaradením zborovej diakonie pri Ústredí Evanjelickej diakonie. Sestra Kolárovská bola neúnavným pracovníkom na duchovnom poli, horlivou kazateľkou a organizátorkou obnovujúcej sa diakonickej práce v našej cirkvi aj v mnohých cirkevných zboroch na Slovensku. Ako spoluzakladateľke Evanjelickej diakonie jej ďakujeme za jej službu, priateľstvo, inšpiráciu a osobný život viery.
Zomrela vo večernom čase v Galante, kde posledné roky žila a kde sa o ňu verne starali v Centre sociálnych služieb Samaritán.

Celej smútiacej rodine Kolárovskej, cirkevným zborom kde pracovala, Evanjelickej diakonii i všetkým, jej odchodom zarmúteným – vyjadruje predsedníctvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku úprimnú sústrasť a Božie potešenie.


Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. (1 Tes 4, 13 – 14)