Zomrel evanjelický farár Ondrej Koč st.

So smútkom a tiež s vďačnosťou oproti Pánu Bohu za život venovaný službe cirkvi, sme dnes prijali správu, že v piatok 19. augusta 2022 si Pán života a smrti odvolal spomedzi nás brata farára vo výslužbe, Ondreja Koča st. Br. farár Koč sa narodil dňa 27. marca 1928. Tohto roku sa teda dožil požehnaných 94 rokov.

Za jeho službu, príklad odvahy v protivenstvách a prenasledovaní a za jeho prácu v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, sme Pánu Bohu vďační. Celej smútiacej rodine a všetkým, ktorí sú jeho skonom dotknutí, vyslovujeme úprimnú sústrasť. Nech Pán Ježiš posilňuje a teší všetkých, ktorí na jeho službu s vďačnosťou spomínajú.

Potešením je nám Božie slovo a Jeho sľub, ktorý čítame v knihe Jozue (1, 9):  Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.

Predsedníctvo Východného dištriktu ECAV: Peter Mihoč (biskup VD), Ľubomír Pankuch (dozorca VD)

Predsedníctvo Západného dištriktu ECAV: Ján Hroboň (biskup ZD), Renáta Vinczeová (dozorkyňa ZD)

Predsedníctvo ECAV: Ivan  Eľko (generálny biskup ECAV na Slovensku), Renáta Vinczeová (zástupkyňa generálneho dozorcu)

Pohreb zosnulého bude v evanjelickom kostole Svätej Trojice v Prešove, dňa 23. augusta 2022 o 11.00 h.