Zomrel evanjelický farár a teologický profesor Dušan Ondrejovič

“Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.” 1. Kor. 13, 13  


V hlbokom smútku oznamujeme, že nás 3. júla 2022 vo veku 92 rokov navždy opustil milovaný otec, starý otec, brat, krstný otec, evanjelický farár, profesor a dekan Evanjelickej Bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského prof. ThDr. Dušan Ondrejovič. Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude v sobotu 9. júla 2022 o 11.00 v evanjelickom kostole v Senci a o 14.00 na cintoríne v Dolnom Srní. Prosíme smútiacich, aby namiesto kvetín zvážili milodary na podporu cirkevných zborov v Senci, Dolnom Srní a na Turíčkach po skončení obradu.

Smútiaca rodina 

Dušan Ondrejovič pôsobil ako docent a neskôr (od r.1983) ako profesor na SEBF (Slovenskej Evanjelickej Bohosloveckej fakulte). Po nežnej revolúcii sa stal jej prvým porevolučným dekanom. Aj vďaka jeho angažovanosti a úsiliu bola SEBF prijatá medzi fakulty Univerzity Komensķého v Bratislave (EBF UK).

Už počas štúdia ho zaujal Paul Tillich a jeho metóda korelácie filozofických otázok a teologických odpovedí. Jeho myšlienky postavil v systematickej teológii a v religionistike ako kontrast k stanoviskám Karla Bartha. Zaoberal sa vplyvom C. G. Junga a E. Drewermanna, v religionistike si všímal hlavne svetové náboženstvá a ich vplyv. Tiež J. Kollárom, K. Kuzmánym a M. M. Hodžom, kde sa sústredil na ich teologické východiská, ako vysvetlenie zápasov v cirkvi a v národe, v súvise s nemeckou idealistickou filozofiou Herdera, Schellinga a Hegla na slovenský luteranizmus, čo vidno aj v kompendiách  z dejín náboženstiev a teologickej encyklopédie, ktoré vydal. Publikoval doma i v zahraničí. Bol v redakčných radách Slovenských pohľadov,  Filozofie, Efeta, Historickej revue, Tranovského kalendár atď.

Zúčastnil sa významných konferencií v Helsinkách, vo Viedni, Nairobi, Dar es Salaame. Medzi jeho najsilnejšie zážitky však patria tie z Afriky – z Dar es Salaamu v Tanzánii, či z Nairobi v Keni.   Len 9 farárov (medzi nimi aj Dušan Ondrejovič) prisluhovalo večeru Pánovu pre 4000 ľudí pri 43 stupňovej horúčave! Rád spomínal aj na porevolučné cesty do Latinskej Ameriky do Ria de Janeira, Curitibu, alebo na New York v USA, Philadephiu, či Chicago, kde bol na stáži.

Stal sa držiteľom viacerých významných ocenení – pamätnej medaily rektora UK pri príležitosti 80. výročia UK, ceny primátora mesta Senec. V roku 2003 odišiel do dôchodku.  Od r. 2013, kedy zomrela jeho manželka Milada Ondrejovičová,  bývalá poslankyňa NR SR, žil naďalej rodinnom dome v Senci. Pán života a smrti si ho povolal k sebe dňa 3. júla 2022 v požehnanom veku života 92 rokov.

Predsedníctvo VD ECAV na Slovensku vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalej rodine slovami Písma svätého: „Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné potešenie a dobrú nádej milosti …” (2 Tes 1, 16). Ďakujeme Pánovi cirkvi za vernú a obetavú službu brata farára a teologického profesora Dušana Ondrejoviča v našej ECAV na Slovensku. Máme nádej, že Ten, ktorý ho do duchovnej služby povolal a vyzbrojil svojimi hrivnami, vysloví nad ním slová: „Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho Pána!“ (Mt 25, 21)