Zomrel brat farár Mojmír Zúrik

Dňa 25. januára 2022 si Pán života a smrti povolal k sebe ev. a. v. farára Mojmíra Zúrika v požehnanom veku života 97 rokov.

Narodil sa 2. októbra 1925 v Tisovci rodičom Štefanovi Zúrikovi, ktorý bol živnostník mäsiar –údenár a Juliane, rod. Javorovej. Prvé tri roky ľudovej školy navštevoval v Tisovci, potom 4. a 5. triedu v Čerenčanoch. Do gymnázia začal chodiť v Rimavskej Sobote, ale od 2. ročníka prešiel do Tisovca, kde v r. 1945 aj maturoval. Následne sa zapísal na Evanjelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave.

Po jej absolvovaní bol 24.7.1949 v Klenovci ordinovaný biskupom Dr. Pavlom Čobrdom do kňazskej služby. 1. augusta 1949 nastúpil ako seniorálny kaplán Rimavského seniorátu k farárovi Jánovi Hroboňovi do Rimavskej Soboty.

13. apríla 1950 vstúpil v Rimavskej Bani do stavu manželského s Pavlou r. Strakovou. Sobášil ich Ján Hroboň. Manželstvo bolo požehnané dvomi dcérami, Annou a Miroslavou (do posledných chvíľ sa tešil z vnučky a dvoch pravnukov).

1. októbra 1952 bol povolaný vykonať dvojročnú základnú vojenskú službu a po návrate bol v roku 1954 ustanovený za námestného farára vo Fiľakove.

2. októbra 1955 bol zvolený za farára v Chyžnom, kde pôsobil vyše 21 rokov. V roku 1964 bol zvolený za seniora Gemerského seniorátu. Túto funkciu zastával do roku 1971, na voľbu do ďalšieho funkčného obdobia nedostal štátny súhlas.

Na jar roku 1977 prešiel za farára do Tisovca, kde zotrval až do odchodu do dôchodku (1998). Počas 21 rokov služby v Tisovci sa spolupodieľal na založení tamojšieho evanjelického gymnázia, bol zvolený za konseniora Rimavského seniorátu a bol členom mestského zastupiteľstva.

Na dôchodok sa presťahoval do rodinného domu v Rimavskej Bani, kde ešte ako dôchodca pokračoval v spravovaní cirkevného zboru (od r. 1983 z Tisovca) do decembra 2006, kedy ukončil pracovný pomer s ECAV.

V čase adventu 2013 sa s manželkou presťahovali do Bratislavy – bližšie k dcére, kde po návrate z nemocnice v dôsledku postupného zhoršovania zdravotného stavu odišiel 25. januára 2022 z kruhu rodiny k svojmu nebeskému Otcovi.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude 31. 1. 2022 o 15. 30 v bratislavskom krematóriu. Urna bude uložená do rodinného hrobu na cintoríne v Rimavskej Bani.

Predsedníctvo VD ECAV na Slovensku vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalej manželke a dcéram s rodinami slovami Písma svätého: „Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné potešenie a dobrú nádej milosti …” (2 Tes 1, 16)

Ďakujeme Pánovi cirkvi za vernú a obetavú službu brata farára Mojmíra Zúrika v našom Východnom dištrikte ECAV na Slovensku – za dlhoročnú službu duchovného pastiera v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Chyžné ako aj službu seniora Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku.

Máme nádej, že Ten, ktorý ho do duchovnej služby povolal a vyzbrojil svojimi hrivnami, vysloví nad ním slová: „Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho Pána!“ (Mt 25, 21)