Zbierka pre pozostalú rodinu Vargovčákovú

V Nedeľu večnosti 21. 11. 2021 sme sa v Čiernom nad Topľou v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so vzácnym človekom, manželom, otcom, synom, vnukom, príbuzným, ev. a. v. farárom Mgr. Martinom Vargovčákom (zborovým farárom vo Vranove nad Topľou), ktorého Pán života a smrti povolal k sebe vo veku 42 rokov.

Pri tejto ťažkej a bolestivej chvíli života Vás chceme pozvať k spolupatričnosti a vnútornému súcitu najmä s pozostalou manželkou a deťmi, s blízkou rodinou aj pozostalým CZ ECAV Vranov nad Topľou. Tento súcit vyjadrime duchovne a zahŕňme ich do obsahu našich modlitieb.

Zároveň Vás chceme pozvať, aby ste prejav sústrasti namiesto kvetinových darov vyjadrili prejavom praktickej finančnej pomoci pre pozostalú manželku s deťmi. Finančné prostriedky môžete zasielať na účet Východného dištriktu ECAV na Slovensku: SK83 0900 0000 0000 9629 3513, variabilný symbol 2199, správa pre prijímateľa: Vargovčákovci.

Zbierka potrvá do 15. 12. 2021, po tomto termíne bude odovzdaná pozostalej manželke, sestre farárke Kristínke Vargovčákovej a jej deťom.