COVID pravidlá pre cirkevné zbory ECAV od 25. 11. 2021

Služby Božie aj všetky vnútromisijné aktivity v prezenčnej forme sú zakázané. 

Vyhláška k organizácii hromadných podujatí
Účinnosť vyhlášky: 25.11.2021

Vyhláška v plnom znení tu

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia. Výnimku majú:
Bohoslužby (môže sa uskutočňovať len individuálna pastoračná činnosť)
(povolená je príprava záznamov bohoslužieb, s počtom účastníkov 10)
Sobášne obrady a obrady krstu (max. 6 osôb- do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora)
Pohrebné obrady (bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške)

Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné a civilné verzie sobášneho, pohrebného obradu a obradu krstu:

  • dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu,
  • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
  • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou,
  • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,
  • zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať.