Zasadnutie Vnútromisijného výboru VD

Dňa 21. 9. 2020 zasadal na Biskupskom úrade Východného dištriktu ECAV na Slovensku v Prešove Vnútromisijný výbor VD pod vedením predsedu M. Cingeľa. Členmi výboru sú zástupcovia  všetkých seniorátov vo Východnom dištrikte ECAV na Slovensku za vnútromisijnú oblasť života seniorátu: D. Hanko (za LOS), M. Hrivňák (za TUS), M. Chlpíková (za KOS), J. Ilčisková (za GES), J. Maťová (za TAS) a T. Valašík (za ŠZS). Na časti zasadnutia sa zúčastnil aj biskup VD P. Mihoč a informoval sa o vnútromisijnej práci v jednotlivých seniorátoch v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou a jej dopadmi na život seniorátov a cirkevných zborov.

Vnútromisijný výbor pripravil plán vnútromisijných aktivít VD na budúci rok 2021 veriac, že sa už nezopakuje tohtoročná skúsenosť s rušením akcií kvôli pandemickej situácii  v našej krajine. Výbor sa zaoberal aj prípravou dotazníka o duchovnom živote cirkevných zborov, ktorý by mal poskytnúť predovšetkým samotným cirkevným zborom, jeho grémiám dobrú východiskovú analýzu stavu cirkevného zboru v rôznych oblastiach života, porovnanie jeho silných a slabých stránok života. Mal by priniesť inšpirujúce východiská pre duchovnú obnovu cirkevného zboru. Vyšším cirkevno-organizačným jednotkám by mal dotazník priniesť efektívnejšiu organizáciu misijnej práce v senioráte a v dištrikte, či prípravu rozvojových programov, školení a vnútromisijných podujatí v seniorátoch, dištriktoch či celej ECAV na Slovensku.

Vnútromisijný výbor verí, že táto iniciatíva bude prijatá s pochopením a s ochotou i napriek viacerým neúspechom podobných iniciatív v posledných rokoch života cirkvi.

Marek Cingeľ