Štôla: Pamiatka posvätenia chrámu a zborového domu

V tatranskej obci Štôla sa v 14. nedeľu po Sv. Trojici – 13. septembra 2020 konali ďakovné služby Božie pri spomienke na dve posviacky spred 150 rokov.

História kresťanstva vo Štôle siaha až do stredoveku, kedy tu postavili benediktínsky kláštor. Svoje pôsobenie benediktíni ukončili príchodom husitov. Reformácia tu zapustila korene, akonáhle panstvo prijalo Lutherove učenie a pod jeho vplyvom prišli k evanjelickému vierovyznaniu aj roľníci. Vo februári 1870 posvätili evanjelickú školu a v septembri kostol. Pred 150 rokmi patrila Štôla do veľkého batizovského zboru, dnes je dcérocirkvou evanjelického zboru Mengusovce.

Zhromaždenie na začiatku Služieb Božích pri slávnosti pamiatky posvätenia uviedol mladý pár oblečený v krojoch, a to prednesom dvoch básní k tejto príležitosti. Domáci brat farár Tibor Molnár privítal vzácnych hostí – biskupa Východného dištriktu Petra Mihoča, bývalú sestru farárka mengusovského zboru Lenku Janotkovú (v súčasnosti slúži na kaplánskom mieste v Turčianskom senioráte) ako aj starostu obce Mengusovce Mateja Hajka.

Služby Božie pokračovali tradičným poriadkom s kázňou brata biskupa Petra Mihoča, ktorý sa prihovoril na základe slov z 84. žalmu: „Lebo lepší je deň v Tvojich sieňach ako inde tisíc; radšej chcem stáť na prahu v dome svojho Boha ako zdržiavať sa v stanoch bezbožnosti. Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom, milosť a slávu udeľuje; Hospodin neodoprie blaho tým, čo chodia bez úhony. Ó Hospodine mocností, blahoslavený človek, ktorý v Teba dúfa!“ (Ž 84,12 – 13)

Po kázni zborový farár Molnár priblížil históriu stavby kostola ako aj opravy, ktorými prešiel. Sestra farárka Janotková v príhovore spomenula svoje pôsobenie pod Tatrami a povzbudila prítomných do ďalších dní. Za Bratskú jednotu baptistov sa brat P. Jurčo poďakoval za dobrú spoluprácu medzi cirkvami.

Po Službách  Božích sa zhromaždenie presunulo pred budovu bývalej evanjelickej školy, kde zborový farár Tibor Molnár prečítal jej históriu a pripomenul, akými premenami prešla po jej zrušení pred 70 rokmi. Za posledných 15 rokov sa škola zmenila na útulné cirkevné priestory, ktoré poskytujú možnosť celoročného ubytovania pre 10 ľudí. Keďže budova bývalej školy už slúži novému účelu, brat biskup Mihoč vykonal akt posviacky.

Nech je štôlsky kostol, ktorý stojí pri vstupe do obce, vždy dôkazom viery nielen predkov, ale i súčasníkov.

Zdroj: T. Molnár,  www.ecav.sk