Z rokovania predsedníctiev seniorátov Východného dištriktu

V piatok 25. júna 2021 sa v priestoroch Janoškovho domu pri Liptovskom Hrádku stretli všetky predsedníctva šiestich seniorátov Východného dištriktu ECAV, aby spoločne prerokovali viacero aktuálnych tém, ktoré hýbu životom evanjelickej cirkvi. Stretnutie zvolalo predsedníctvo dištriktu – biskup Peter Mihoč a dozorca Ľubomír Pankuch. Biskup VD v úvodnej pobožnosti pripomenul, že práve 25. júna uplynulo 491 rokov od verejného prednesenia Augsburského vierovyznania. Seniorátne predsedníctva prirovnal ku skalám, o ktoré sa dištrikt opiera a ich „pevnosť“ závisí od toho, či stoja na základe, ktorým je Kristus.

 

Hlavnými témami stretnutia boli štyri body, ktoré budú aj predmetom rokovania  tohtoročnej Synody
– 3. júla 2021
v Trenčianskych Tepliciach: Zákon o finančnom zabezpečení ECAV, Zriadenie Edukačno-misijného centra, Elektronický informačný systém a Legislatívne návrhy k zákonu o služobných povinnostiach kňazov. Predsedníctva seniorátov mali príležitosť otvoriť tiež  vlastné témy, ktoré považujú za dôležité. Marek Cingeľ, tajomník biskupa Východného dištriktu (VD) predstavil najzaujímavejšie výsledky dotazníka, ktorý vypĺňali cirkevné zbory VD.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Edukačno-misijné centrum

Matej Oráč, duchovný správca na Evanjelickej spojenej škole v Prešove a člen Školského výboru ECAV predstavil analýzu a koncepciu Edukačno-misijného centra. Vypracovala ju pracovná skupina, ktorú poverilo Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí 4. decembra 2020. Obsiahly, 80-stranový dokument predstavuje analýzu terajšieho stavu v oblasti vzdelávania i misie na všetkých úrovniach cirkvi a ponúka tiež konkrétnu koncepciu profesionalizácie a vzájomnej spolupráce v oblasti misijnej práce cirkvi. Zahŕňa aj systematické vzdelávanie ordinovaných i laických pracovníkov ECAV, zďaleka nielen v oblasti náboženstva. Matej Oráč sa pokúsil objasniť, aký zmysel a prínos by malo Edukačno-misijné centrum pre konkrétne cirkevné zbory a ich dobrovoľníkov. Pracovná skupina mala dve sekcie: školskú (J. Bosáková, D. Naďová, M. Oráč) a misijnú (K. Hudáková, S. Grega a J. Jančo).


Koncepcia nie je postavená na „zelenej lúke“, ale vychádza z Vízie ECAV na päť prstov, ktorú predstavilo predsedníctvo cirkvi a osvojila si ju Synoda. Matej Oráč považuje vzdelávaciu analýzu a koncepciu za „praktickú aplikáciu vízie do praxe“ na roky 2021 – 2030. Oceňuje, že po 30 rokoch, ktoré uplynuli
od Nežnej revolúcie, je koncepcia misie a vzdelávania konečne jasne definovaná, aj keď sa nerodila ľahko.

 

Pracovná skupina si stanovila šesť všeobecných cieľov a navrhla praktické kroky, ako ich dosiahnuť. Ku každému cieľu sú uvedené opatrenia, ktoré je potrebné spraviť v oblasti personálnej a legislatívnej.  Školský výbor ECAV počas uplynulého pandemického roka zorganizoval sériu internetových webinárov z rôznych oblastí a vysoká účasť potvrdila, že v prostredí Evanjelickej cirkvi je záujem o vzdelávanie, ak ho realizujú skúsení a kvalifikovaní lektori. 

 

Zákon o finančnom zabezpečení ECAV 

Biskup Východného dištriktu Peter Mihoč informoval, že podľa ideálneho stavu plnenia Fondu finančného zabezpečenia by sa malo počas jedného roka vyzbierať 1,5 milióna eur. Je viacero dôvodov, ktoré spôsobili zníženie tejto čiastky, napríklad  optimalizácia počtu  členov vo viacerých cirkevných zboroch. Každý zbor si môže na základe rozhodnutia Synody vymeraný príspevok do Fondu rozložiť
na štyri splátky. K dnešnému dňu aspoň jednu splátku uhradilo 79 % zborov. Spomedzi seniorátov VD patria medzi najdôslednejšie v úhrade príspevku – Liptovsko-oravský a Turčiansky seniorát. Najnižšou čiastkou doposiaľ prispeli zbory Tatranského seniorátu. Presný údaj o stave plnenia Fondu bude
predstavený na Synode. Biskup Peter Mihoč apeluje na potrebu disciplíny pri plnení Fondu – ak totiž Synoda v Trenčianskych Tepliciach 3. júla schváli nové Zásady odmeňovania duchovných, bude ECAV legislatívne zaviazaná mzdy podľa nových platových tabuliek vyplácať.

 

Stále je však 109 cirkevných zborov, ktoré do Fondu finančného zabezpečenia neuhradili ani jednu splátku, čo však ešte nevylučuje možnosť, že v druhom polroku vyplatia vymeraný príspevok jednorazovo. Niektoré zbory totiž čakali na uvoľnenie pandemických opatrení, aby na konvente
schválili zvýšenie cirkevného príspevku. Iné zbory – buď patriace alebo sympatizujúce s Asociáciou slobodných cirkevných zborov –do systému neprispievajú. Zaujímavosťou je skutočnosť, že duchovní z niektorých takto orientovaných zborov si  nárokujú od ECAV súdnou cestou až 1,6-násobok minimálnej mzdy.  Sú však aj cirkevné zbory v skutočnej finančnej núdzi, a preto je medzi nimi podľa Mariána Damankoša, predsedu Generálneho hospodárskeho výboru (GHV), potrebné rozlišovať. 

 

Biskup VD informoval tiež o úskaliach modelu finančného zabezpečenia, ktorý synoda pred rokom prijala. Generálnemu biskupskému úradu chýbali hlavne potrebné dáta na vypočítanie výšky odvodu pre jednotlivé zbory. Podľa prijatého modelu je zložité prognózovať výšku príjmov ECAV. Modelom finančného zabezpečenia a jeho prípadnou úpravou sa však bude zaoberať Synoda až na svojom septembrovom zasadnutí. Problémy nastávali aj pri identifikácii platieb, kedy nebolo v správe pre prijímateľa jasne uvedené, kto je odosielateľ.

 

Generálne presbyterstvo prijalo uznesenie, ktorým rozhodlo, že všetky prostriedky z Fondu
finančného zabezpečenia budú pre rok 2022 použité výlučne na platy duchovných.
 Synoda
v Trenčianskych Tepliciach na základe odporúčania Generálneho presbyterstva bude schvaľovať Nové zásady odmeňovania duchovných v ECAV. Plat farára by mal pozostávať z dvoch základných zložiek: nárokovateľnej časti zo zdrojov štátneho transferu Ministerstva kultúry SR a nenárokovateľnej
zložky zo zdrojov Fondu finančného zabezpečenia. Mzdy budú vyplácané podľa platových tabuliek schválených Synodou.

 

M. Damankoš na stretnutí predsedníctiev seniorátov VD informoval, že GHV predloží Synode vlastný návrh tabuliek zvýšenia miezd duchovných. Zároveň z dôvodu neistoty konečnej finančnej výšky príspevkov vo fonde (tretia a štvrtá splátka bude uhradená až na jeseň 2021) navrhuje zvýšenie platov
duchovných až od 1. januára 2022. Generálny hospodársky výbor pripravil aj sankčný, resp. motivačný mechanizmus pre zbory, ktoré legislatívu prijatú Synodou z rôznych dôvodov nerešpektujú. S motivačným návrhom GHV sa stotožnilo Generálne presbyterstvo a ak si ho osvojí aj Synoda, bude
prirodzeným spúšťačom reštrukturalizácie cirkvi . Mechanizmus je nastavený tak, aby boli do riešenia situácie a komunikácie s cirkevnými zbormi zapojené všetky vyššie cirkevno-organizačné jednotky – od seniorátu, cez dištrikt až po generálnu cirkev.

 

Motiváciou prispieť do Fondu však môže byť už samotné zvýšenie platov duchovných a tým pádom aj zvýšenie základu ich dôchodkového zabezpečenia. Preto je na zváženie, či by sa nové platové tabuľky nemali prijať čím skôr, teda už od 1. júla 2021. Konečné rozhodnutie však prijme Synoda v Trenčianskych Tepliciach.

 

Zvyšovanie miezd duchovných automaticky otvára tému pracovného poriadku a ich pracovnej náplne. „Dve tretiny menších zborov čakajú solidaritu od zborov s vyššími finančnými príjmami. Preto je potrebné, aby menšie zbory prakticky pomohli väčším v rámci daného regiónu, napríklad pastorálnymi návštevami v nemocnici a pod.,“ uviedol biskup Peter Mihoč. Bez jasných pravidiel sa systém rozsype, preto  treba definovať minimálny pracovný úväzok farára.

 

Elektronický informačný systém

Biskup VD Peter Mihoč predsedníctva seniorátov tiež informoval o aktuálnom stave zavádzania Elektronického informačného systému, ktorý bude základnou databázou členov cirkevných zborov a nahradí starý systém ručnej evidencie matrík. Implementáciou programu v jednotlivých seniorátoch boli poverení vyškolení seniorátni koordinátori. Generálne presbyterstvo zadefinovalo, ktoré moduly pre vyššie COJ  majú byť sprístupnené pri správe a komunikácii v rámci ECAV.  Všetky údaje, ktoré bude EIS obsahovať, sú chránené prevádzkovým poriadkom EIS. V procese sú aj rokovania o antivírovej ochrane s firmou ESET za výhodnú cenu, o ktorú doteraz prejavilo záujem 153 cirkevných zborov. „Každý zbor dostane heslo, ktoré má aj digitálnu stopu, ak by došlo k úniku  dát cez dané konto,“ ubezpečil P. Mihoč. Každá COJ bude musieť podpísať tiež Doložku o mlčanlivosti, ktorá bude súčasťou bezpečnostného projektu. V dohľadnej dobe ju užívateľom EIS doručí poštou alebo emailom Generálny biskupský úrad. Podľa pôvodného plánu mal byť EIS spustený k 1. júlu 2021, ale vzhľadom na množstvo pripomienok chce biskup Peter Mihoč požiadať Synodu o novelizáciu zákona a presunutie termínu na 1. september 2021. 

 

Vyhodnotenie dotazníka VD

Počas pandemického roka Biskupský úrad VD zaslal do všetkých cirkevných zborov Východného dištriktu hĺbkový a pomerne rozsiahly dotazník, ktorý mapoval desať oblastí života cirkevného zboru. Pozitívne zareagovalo až 124 cirkevných zborov (95 %), čo možno považovať za veľký úspech. Z vyhodnotenia vyplynulo niekoľko zaujímavých výsledkov:


– v zboroch VD je 187 absolventov rôznych teologických či biblických, domácich i zahraničných škôl, z ktorých je 60 % aktívnych vo svojich zboroch a ich vzdelanie by sa mohlo viac využiť v rôznych oblastiach života cirkvi,


– 38 % respondentov vyjadrilo spokojnosť so súčasným Spevníkom, 20 % by uvítalo Prídavok k spevníku a 16 % je za nový Evanjelický spevník,


– len v 11 % zboroch sa koná samostatná spoveď a len v 14 % zborov sa koná samostatná Večera Pánova bez spovede,


– za posledných 20 rokov cirkevné zbory najviac spolupracovali s Detskou misiou (74 %) a Spoločenstvom evanjelickej mládeže (62 %). Z toho vyplýva, že 38 % zborov nevyužíva možnosti spolupráce so SEM.


– 95% cirkevných  zborov nemá zriadenú neziskovú organizáciu ani občianske združenie,


– počas pandémie až 69 % zborov osobne roznášalo kázne po domácnostiach, online prenosy Služieb Božích či zamyslení pripravovalo 44 % CZ,


– 47 CZ platí cirkevný príspevok vo výške 10 eur, 49 CZ menej ako 10 eur a len 24 CZ nad 10 eur. Najvyšší cirkevný príspevok vo VD je 30 eur. Dva CZ majú dobrovoľný príspevok. Nie je teda veľa zborov, kde je cirkevná daň vyššia ako 10 eur. V piatich zboroch nevedeli, kedy naposledy cirkevný príspevok zvyšovali,


– za posledných päť rokov menilo príspevok 59 % cirkevných zborov. Je ale predpoklad, že vzhľadom
na nový zákon o financovaní cirkví bude v tomto roku meniť výšku príspevku väčšina zborov. 

 

Marek Cingeľ, tajomník biskupa, ktorý zabezpečil realizáciu prieskumu a jeho vyhodnotenie, plánuje výsledky a závery z nich vyplývajúce predstaviť na samostatnom stretnutí.

 

E. Mihočová