Z rokovania dištriktuálneho presbyterstva

Dňa 26. novembra 2020 sa konalo zasadnutie Dištriktuálneho presbyterstva Východného dištriktu (VD) ECAV na Slovensku. Kvôli pandemickej situácii zasadlo po prvýkrát online spôsobom. Na začiatku rokovania sa biblickým slovom z proroka Izaiáša 6,1 – 8 prihovoril zástupca biskupa VD a senior Turčianskeho seniorátu Marián Kaňuch. Dištriktuálne presbyterstvo (DP) VD sa zaoberalo školskými otázkami ako schválením výročných správ o výchovno-vzdelávacej činnosti všetkých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti VD za školský rok 2019/2020, schválením kritérií prijímania žiakov na jednotlivých školách. DP delegovalo  nových členov do Rád škôl Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach i Evanjelickej spojenej školy (ESŠ) v Liptovskom Mikuláši, vypísalo výberové konanie na funkciu riaditeľa ESŠ v Červenici ako aj ESŠ v Prešove. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu schválilo presbyterstvo dodatok k štatútom Rád škôl na všetkých svojich školách týkajúci sa možnosti online rokovania, ako aj dotáciu pre ESŠ v Prešove z Fondu cirkevného školstva VD na spolufinancovanie rekonštrukcie telocvične.

Presbyterstvo sa vyjadrilo na základe stanoviska predsedu Stavebného výboru VD k úpravám oltárneho priestoru evanjelického kostola v Švábovciach. Zaoberalo sa informáciami o postupe prác rekonštrukcie Diakonického domova Elim v Prešove, ukončenia jej prvej fázy ako i možnosťami financovania 2. a 3. fázy nákladnej a náročnej rekonštrukcie. Zobralo na vedomie i správu o ukončení prác na rekonštrukcii telocvične ESŠ v Prešove. Presbyterstvo schválilo aj viacero potrebných menších rekonštrukčných prác na svojich budovách.

Dištriktuálne presbyterstvo schválilo viaceré žiadosti: žiadosť Cirkevného zboru Vrútky na obnovu a rekonštrukciu Evanjelického zborového domu, žiadosť Cirkevného zboru Poprad – Matejovce  na rekonštrukciu zborového a misijného centra, žiadosť Cirkevného zboru Švábovce na zateplenie fary. Zaoberalo sa tiež žiadosťou Východného dištriktu na vydanie misijných materiálov či dištriktuálnych misijných aktivít a posunulo ich na schválenie Generálnemu presbyterstvu alebo Generálnej podporovni.

Presbyterstvo schválilo plán vnútromisijných stretnutí organizovaných Východným dištriktom na rok 2021 ako aj plán zasadnutí dištriktuálnych presbyterstiev i konventu v nasledujúcom roku. Biskup Peter Mihoč informoval o mediálnej kampani k sčítaniu obyvateľstva ako i o príprave implementácie Elektronického informačného systému pre organizačné jednotky evanjelickej cirkvi.

Presbyteri boli informovaní aj o neplatičoch dištriktuálneho príspevku – 14 cirkevných zboroch VD, ktoré budú osobne vyzvané k jeho úhrade.