VÝZVA pre duchovných, predsedníctva a presbyterstvá cirkevných zborov ECAV

Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) potrebujú pomoc. Sú mimoriadne rizikové pre rýchle šírenie infekcie SARS-CoV-2 a ťažkého priebehu ochorenia COVID-19 medzi klientmi i zamestnancami.

Pracovníci Zariadení sociálnych služieb už jedenásty mesiac zabezpečujú starostlivosť svojim klientom vo veľmi náročných podmienkach. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykonáva systémové a operatívne aktivity, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb reálne pomáhajú. Napriek tomu sa kriticky zvýšil nárast ochorení na COVID-19 aj u zamestnancov sociálnych služieb. Klienti a tiež personál ZSS sú vyčerpaní. Mnohé zariadenia sociálnych služieb sú na hranici personálnych zdrojov. Jedni sa boria s covidovým ochorením a ostatní sú v stálej službe, neraz sami nakazení a zavretí v zariadení.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nás požiadalo o pomoc zdravotnú, sociálnu, aj pastorálnu, duchovnú.

Obraciame sa preto na predsedníctva a presbyterstvá cirkevných zborov s týmito tromi výzvami:

      Výzva k propagácii dobrovoľníckej činnosti 

v zariadeniach sociálnych služieb (pre duchovných, presbyterov, neordinovaných dobrovoľníkov a členov mládeže)

Online služba

Členovia zborov, ktorí sú schopní v rámci dobrovoľníckej činnosti technicky zabezpečiť online vysielanie, v spolupráci s miestnym duchovným sa môžu priamo spojiť so štatutárom ZSS (zariadenia pre seniorov, útulok, azylový dom, špecializované zariadenie, domov sociálnych služieb, denný stacionár) a ponúknuť zariadeniu ktoré je na území zboru, alebo v jeho blízkosti:

 • Pravidelné online pobožnosti s modlitbami a piesňami
 • Vedenie rozhovorov s klientmi (telefonické, videohovory)
 • Vedenie rozhovorov s rodinami klientov (telefonické, videohovory)

Tieto rozhovory sú dôležité pre vytvorenie dôvery, že klienti ani rodinní príslušníci nezostávajú v tejto situácii sami, ale že na nich myslíme a chceme ich izoláciu minimalizovať vytvorením nových vzťahov. Je potrebné zdôvodniť, že tieto rozhovory sa vykonávajú preto, lebo odborný personál v súčasnosti je buď na pandemickej práceneschopnosti, alebo je tak pracovne vyťažený, že nemá dostatok času venovať sa individuálnym rozhovorom. Túto formu odporúčame realizovať v rámci cirkevného zboru.

Ďalšia výpomoc, ktorú možno ZSS ponúknuť

 • Vybavovanie nákupov
 • Ošetrovanie exteriérov zariadenia (záhrada, prístupová cesta (napr. odhrnúť sneh…)
 • Zaslanie materiálneho daru
 • Stať sa dobrovoľníkom v zmysle dobrovoľníckej činnosti podľa Zákona o dobrovoľníctve a nastúpiť do zariadenia, alebo vypomáhať v terénnej sociálnej službe. S dobrovoľníkom bude uzatvorená zmluva a v tomto prípade má právo byť zaočkovaný ako zamestnanec sociálnych služieb
 • Výpožička auta
 • Iné, po dohode so štatutárom

  Výzva k duchovnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb 
  (pre duchovných)
 • prostredníctvom telefonického rozhovoru, alebo videohovorov
 • prostredníctvom osobnej návštevy v zariadení. Návšteva zariadenia sa v tomto zmysle chápe ako pracovná činnosť kňaza, preto môže byť kňaz braný aj ako zamestnanec zariadenia a vzťahuje sa potom na neho aj možnosť očkovania. V rámci návštevy očakávame rozhovory s klientmi, ako aj pastorálne rozhovory, či sprevádzanie umierajúceho klienta a jeho rodinných príslušníkov. Zatiaľ sú skupinové pobožnosti zakázané. V prípade návštevy covidového zariadenia bude kňaz poučený o používaní ochranných osobných pracovných pomôckach, ktoré mu zabezpečí dané zariadenie a ktoré je nutné v plnej miere akceptovať.

  Výzva k účasti v Mobilnej jednotke sociálnej starostlivosti pre covidové zariadenia sociálnych služieb a nahlásenie dobrovoľníka, ktorý sa chce zúčastniť na projekte
  (pre duchovných)

Koncept projektu Mobilnej jednotky sociálnej starostlivosti pre covidové zariadenia sociálnych služieb je nasledovný:

V súčasnej situácii, keď už nestačí pomoc Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a samotných zriaďovateľov (VÚC, obcí a neziskových organizácii), obraciame sa na širšiu odbornú aj laickú verejnosť. Máme pred sebou ešte niekoľko mesiacov pandémie, veľmi vyčerpaný personál, frustrovaných a osamelých klientov ako aj ich príbuzných.

V týchto dňoch Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny v spolupráci so samotnými poskytovateľmi sociálnych služieb a neziskovými organizáciami zabezpečujúcimi humanitárnu pomoc rozbehlo projekt Mobilnej jednotky sociálnej starostlivosti pre covidové zariadenia sociálnych služieb, ktorí nastupujú do stálej služby (5-10 dní).

Mobilnú jednotku tvoria: sestry, opatrovateľky, inštruktori sociálnej rehabilitácie, sociálni pracovníci, upratovačky – práčky, kuchári, študenti sociálnej práce, teológie, medicíny, dobrovoľníci z radov občanov ako pomocné pracovné sily.

Mobilné jednotky sú vytvárané v rámci 8 samosprávnych krajov, ale v prípade potreby vedia vypomôcť na území celého Slovenska.

Vzhľadom na to, že strach z covidu je veľký a je veľmi ťažké získať dobrovoľníkov, veríme, že v tejto dobe nájdeme kňazov, teológov a dobrovoľníkov z radov občanov, ktorí si prešli ochorením na COVID-19 a takých, ktorí sa v najbližšej dobe nechajú zaočkovať a nebudú sa báť vstúpiť do covidového zariadenia a vykonávať vopred dohodnuté pracovné činnosti.

Mobilné jednotky sociálnej starostlivosti pre covidové zariadenia sociálnych služieb budú aktuálne vyskladané z databázy dobrovoľníkov, ktorá bude zavesená na internete (bližšie informácie na maria.kovalova@emplyment.gov.sk a ktorú bude spravovať Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti (OKMB).

Riadením mobilných jednotiek bude poverený Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR, ktorý zabezpečí:

 • komunikáciu so zariadeniami sociálnych služieb
 • komunikáciu s dobrovoľníkmi
 • odborné a metodické postupy
 • návrhy dobrovoľníckych zmlúv s náplňami práce
 • riadenie a kontrolu tímov
 • osobné ochranné pracovné prostriedky
 • kyslíkové koncentrátory
 • a ďalšie opatrenia

V rámci spolupráce s Mobilnou jednotkou sociálnej starostlivosti pre covidové zariadenia sociálnych služieb sú kontaktnými osobami v ECAV.

Východný dištrikt: 
Marek Cingel, +421 908 368 889; mail: marekcing@gmail.com
Samuel Miško, +421 918 828 042; mail: riaditel@vdecav.sk

Západný dištrikt: 
Beata Dobová, +421 907 830 684; mail: dobova@sedba.sk

Všeobecné pokyny k výzvam

 • Aktívne oslovujte zariadenia sociálnej služby, v čom by bolo možné zo strany duchovných, alebo neordinovaných v zariadení pomôcť. 
 • Prísne dodržiavajte hygienické a bezpečnostné opatrenia, aby ste chránili klientov a zamestnancov zariadení, seba, svoju rodinu a okolie. 
 • Duchovní, žiadame vás, vstupujte do trvalejšej dobrovoľníckej služby v ZSS, alebo v Mobilnej jednotke len po zabezpečení konania všetkých povinností a pastorálnej opatery v svojom cirkevnom zbore.

Prajeme všetkým ochotným k pomoci Božiu ochranu, schopnosť tešiť a slúžiť blížnym s láskou a s Božím požehnaním. Nám, ktorým takúto službu nedovoľuje konať osobná situácia, modlime sa za všetkých, ktorí naše modlitby potrebujú, tých je okolo nás čoraz viac.

Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov.  (Galatským 6, 2)

Predsedníctvo Východného dištriktu ECAV:
Peter Mihoč, biskup VD
Ľubomír Pankuch, dozorca VD

Predsedníctvo Západného dištriktu ECAV:
Ján Hroboň, biskup ZD
Renáta Vinczeová, dozorkyňa ZD

Predsedníctvo ECAV:
Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Ján Brozman, generálny dozorca ECAV