Vyjadrenie BÚ VD ECAV ako organizátora televíznych Služieb Božích v RTVS dňa 14. 2. 2021

Na základe medializovaných informácií periodika Nový čas dňa 15. 2. 2021 v článku Nedeľná bohoslužba v RTVS pohoršila divákov: Čo tam robili toľkí veriaci?! ako organizátor priameho prenosu prinášame nasledujúce stanovisko:

Biskupský úrad VD ako organizátor priameho prenosu Služieb Božích v RTVS dňa 14. 2. 2021 bol,  kvôli veľkosti televízneho štábu RTVS a počtu účinkujúcich, zákonne povinný ohlásiť konanie hromadného podujatia na RÚVZ Svidník. K oznamovacej povinnosti došlo dvakrát, nakoľko sme po prvom oznámení dostali odpoveď, že žiadosť organizátora akceptujú, ale kvôli meniacej sa pandemickej situácii a nastaveniam COVID automatu je potrebné o podmienkach organizovania hromadného podujatia informovať v týždni, kedy sa podujatie koná, a to od 8. do14. februára 2021 (najneskôr 48-hodín pred podujatím).

V pondelok 8. 2. 2021 organizátor (menovite tajomník biskupa VD Marek Cingeľ) znovu telefonicky kontaktoval regionálnu hygieničku, ktorá mu na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva a platného hygienického opatrenia č. 45 § 4 zo dňa 8. 2. 2021 odporúčala oficiálne oznámiť najneskôr 48-hodín pred začiatkom akciu ako hromadné podujatie a informovala ho o potrebe pretestovania všetkých prítomných (účinkujúcich ako aj štábu RTVS) najneskôr 12 hodín pred začatím akcie. 

Organizátor podujatia listom č. 127/2021 zo dňa 10. 2. 2021 oznámil RÚVZ Svidník konanie hromadného podujatia s presným počtom účinkujúcich aj RTVS štábu. Nakoľko podľa COVID mapy je okres Svidník v ružovom pásme (bol aj v čase konania podujatia a je aj momentálne – https://www.health.gov.sk/Clanok…), bola žiadosť schválená s podmienkou, že sa všetci účinkujúci pred podujatím preukážu negatívnym antigénovým alebo PCR testom. 

V sobotu popoludní (13.2.2021) sa s organizačnou pomocou mesta Giraltovce uskutočnilo testovanie všetkých účinkujúcich za prísnych hygienických opatrení.  Na televíznom prenose mali platný negatívny test, ktorým sa vedia preukázať. 

Zo strany organizátora bohoslužieb boli  týmto splnené všetky požiadavky RÚVZ Svidník. Počas sobotňajších (13. 2. 2021) aj nedeľných Služieb Božích (14. 2. 2021) bol bohoslužobný priestor pre verejnosť uzavretý. Všetci prítomní v chráme boli účinkujúci v programe. Skutočnosť, že do programu  boli zapojené otestované manželské páry, sa opierala o povolenie RÚVZ Svidník na základe výnimky a podmienok pre konanie hromadných podujatí. 

Tu by som rád vyvrátil všetky nepodložené informácie o účasti verejnosti na Službách Božích.

Po skončení televízneho prenosu ma ako biskupa Východného dištriktu ECAV a organizátora kontaktoval redaktor Nového času, ktorému som celú situáciu vysvetlil. Priebeh bohoslužieb bol len za účasti účinkujúcich a riadne otetovaných členov programového tímu. Taktiež bol informovaný, že ako organizátor sme si splnili všetky oznamovacie aj hygienické povinnosti platné v SR a vydané RÚVZ Svidník. 

Som vďačný za službu všetkých účinkujúcich aj celého štábu RTVS, naším úmyslom nebolo  pohoršovať, ani provokovať, pri príprave sme postupovali so všetkou zodpovednosťou pred Bohom aj s ohľadom na súčasné pandemické opatrenia. 

Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku