Výberové konanie v EGJAK v Košiciach

Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, Škultétyho 10, Košice

 vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov

aprobácia: telesná výchova v kombinácii s iným predmetom

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov, v zmysle prílohy 1, časť  Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú  kvalifikačné predpoklady  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Iné predpoklady:

  • jasná hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch
  • ovládanie PC – programy: Word, Excel, internet
  • zodpovedný prístup k práci, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, samostatnosť a rozhodnosť, flexibilita
  • vítaná je pedagogická prax na strednej škole

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • fotokópie dokladov o vzdelaní, potvrdzujúcich pedagogickú spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických  zamestnancoch
  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch

 

Mzdové podmienky: v zmysle platných predpisov

Predpokladaný nástup: 1. 9. 2020

Termín zasielania žiadostí: do 31. 5. 2020

Uchádzači zašlú písomné žiadosti s požadovanými dokladmi na adresu: Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, Škultétyho 10, 040 01  Košice.

Uchádzači budú po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej pozvaní na ústny pohovor.

 

Kontakt: Ing. Jozef Krištan

Tel.: 055/6815610

e-mail: riaditel@egjak.com

 

Ing. Jozef Krištan

riaditeľ školy