Súd nateraz zamietol žalobu v plnom rozsahu

Okresný súd Bratislava III. 18. marca 2022 v plnom rozsahu zamietol žalobu, ktorú na Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku podal Ján Meňky, farár Evanjelického cirkevného zboru v Michalovciach.

Ján Meňky podal na ECAV žalobu o priznanie nárokov zamestnanca z titulu porušenia zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnom vzťahu. Súdnou cestou žiadal, aby súd konštatoval, že bol zo strany ECAV ako zamestnávateľa postihovaný; ďalej uloženia povinnosti ECAV ospravedlniť sa mu; zaplatiť mu náhradu nemajetkovej ujmy a uložiť ECAV povinnosť zdržať sa prenasledovania a postihovania jeho osoby.

K nerovnakému zaobchádzaniu s Jánom Meňkym  ako zamestnancom ECAV malo dôjsť tým, že mu bolo v roku 2019 údajne odopreté právo kandidovať na funkciu biskupa Východného dištriktu („bol vyradený z volieb“).  Trvá na tom, že jeho právo kandidovať vyplýva z ustanovení Zákonníka práce. Je teda jeho zamestnaneckým právom. Mal by ho garantovať štát a malo by byť vymáhateľné svetským súdom z hľadiska dodržiavania Zákonníka práce. Inými slovami, farár Meňky sa domáhal, aby rozhodnutie cirkevných orgánov vo veci vnútornej správy cirkvi na úrovni zboru, seniorátu, dištriktu a generálnej cirkvi bolo napadnuteľné svetským súdom. Ak by sa niekomu rozhodnutie cirkevných orgánov nepáčilo, mohol by ich zažalovať na svetský súd a domáhať sa ich zrušenia. Ide o veľmi zaujímavý obrat v postojoch bývalého predsedu Vieroučného výboru ECAV vo vzťahu k úlohe a právnej subjektivite cirkevných zborov.

„Vyradenie“ Jána Meňkyho z volieb malo byť podľa jeho domnienky zo strany „vrcholných predstaviteľov ECAV“ postihovaním za to, že bol ohlasovateľom protispoločenskej činnosti v ECAV. Toto mal vykonávať tak, že upozorňoval na „vyraďovanie kandidátov z volieb vrcholných predstaviteľov cirkvi“, ale tiež na kauzu „bývalého generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi, ktorý bol vedomým spolupracovníkom ŠtB“, na kauzu „spoločnosti Reformata“ a kauzu „účelového zariadenia Sigord“. Okrem „vyradenia z volieb“ mal byť za ohlasovanie protispoločenskej činnosti údajne postihovaný aj tým, že mu bolo uložené disciplinárne opatrenie Seniorátnym presbyterstvom Šarišsko-zemplínskeho seniorátu (ŠZS) za to, že opakovane neumožnil kontrolnú návštevu predstaviteľov seniorátu v Cirkevnom zbore Michalovce a v požadovanej lehote neodovzdal Seniorskému úradu ŠZS kňazskú správu za rok 2018 a zápisnicu z Výročného konventu Cirkevného zboru Michalovce za rok 2018.

Na súdnom pojednávaní ako svedok za žalovaného – Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku – vystupoval Ivan Eľko, generálny biskup. Stanovisko k žalobe vypracovalo aj Predsedníctvo Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Pred súdom odznelo, že v zamestnaneckých záležitostiach Evanjelická cirkev pôsobí pod drobnohľadom Ministerstva kultúry SR a musí plniť všetky povinnosti vyplývajúce zo Zákonníka práce. ECAV odmieta, že by bol žalobca Ján Meňky ako zamestnanec nejako postihovaný. Dostáva riadnu mzdu podľa pracovnej zmluvy s ním uzatvorenej a podľa zaradenia do pracovných tabuliek tak, ako každý iný zamestnanec ECAV. Nebola voči nemu uplatnená žiadna sankcia ako voči zamestnancovi,  ani mu neboli odobraté žiadne benefity ako volenému farárovi. „Uchádzanie sa o úrad predstaviteľa ECAV sa neriadi Zákonníkom práce. Nevzniká naň automatický zamestnanecký nárok. To by bola situácia ad absurdum. Riadi sa Cirkevným zákonom č. 11/94 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií. V zmysle tohto zákona Ján Meňky riadne kandidoval na úrad biskupa Východného dištriktu ECAV. Nebol z volieb ‚vyradený‘. Jeho kandidatúra bola na kandidačnom zasadnutí predložená, diskutovalo sa o nej a hlasovalo. V tajnom hlasovaní však nezískal dostatočný počet hlasov,“ uviedol generálny biskup s nasledujúcim konštatovaním: „V novodobej histórii cirkvi sa na všetkých úrovniach správy cirkvi uskutočnili stovky kandidačných zasadnutí a volieb. Vzišlo z nich aj mnoho sklamaní. Je vždy osobnou vecou človeka – kresťana tento fakt pokorne prijať. Toto je však prvý prípad toho, že duchovný zažaluje vlastnú milovanú cirkev za to, že ho nekandidovala….“

Sudca Okresného súdu Bratislava III. vydal rozsudok, že konanie Jána Meňkyho nespĺňa náležitosti oznamovania protispoločenskej činnosti a že svetský súd nemôže preskúmavať rozhodnutia cirkvi v jej vlastných správnych záležitostiach, ktorými sú voľby jej predstaviteľov. Tým by bol porušený princíp nezasahovania štátu do vnútorných záležitostí cirkvi a rešpektovania jej samosprávy. V tomto zmysle bola žaloba Jána Meňkyho na Evanjelickú cirkev augsburského vyznania zamietnutá v plnom rozsahu. Evanjelickej cirkvi súd priznal tiež nárok na náhradu trov konania, ktoré je žalobca povinný uhradiť  v plnom rozsahu. Rozsudok však ešte nenadobudol právoplatnosť, žalobca Ján Meňky má totiž možnosť podať voči súdnemu rozhodnutiu odvolanie.

E. Mihočová

Foto – Pexels.com