Pomoc pre Ukrajinu

Monitoring aktivít humanitárnej pomoci odídencom z Ukrajiny Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Evanjelickej diakonie a Ekumenickej pastoračnej služby v období 24. február – 17. marec 2022. Správu vypracoval Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu ECAV, koordinátor organizačného výboru humanitárnej pomoci evanjelickej cirkvi pre Ukrajinu

 1. Humanitárna pomoc na hraničnom prechode Vyšné Nemecké

 • Vytvorenie koordinačného krízového štábu ECAV, Evanjelickej diakonie, a Ekumenickej pastoračnej služby MV SR a MO SR
 • Zriadenie stanu humanitárnej prvej pomoci a organizácia práce dobrovoľníkov ECAV, ED a EPS
 • Zriadenie prihlasovania dobrovoľníkov z ECAV: denne 8 – 10 ľudí z cirkevných zborov ECAV, evanjelických škôl (Prešov, Košice, Martin, Liptovský Mikuláš)
 • Organizácia dobrovoľníkov, rozdelenie ľudí podľa databázy
 • Tvorba, balenie a poskytovanie humanitárnej pomoci v podobe balíčkov prvej pomoci (1 500 ks denne)
 • Organizácia celocirkevnej finančnej a humanitárnej zbierky (potraviny, hygiena, termopotreby)
 • Zriadenie centrálneho skladu v CZ ECAV Pozdišovce a poverenie zodpovednej osoby (Denisa Vargová, zborová farárka)
 • Zabezpečenie logistiky zásobovania z centrálneho skladu na hraničný prechod
 • Zabezpečenie ubytovacích kapacít pre dobrovoľníkov v blízkosti hraničného prechodu
 • Poskytovanie humanitárnej starostlivosti a poskytovanie prvej pomoci priamo v medzihraničnom priestore – pastorálna starostlivosť, pomoc pri zabezpečovaní ubytovania, poradenstvo pri tranzitnej doprave
 • Zabezpečovanie tranzitnej dopravy z hraničného prechodu do Košíc, Talianska, Nemecka, Česka, Poľska, a iných európskych krajín cez dobrovoľníkov a prepravné firmy
 • Zabezpečovanie tranzitnej dopravy do ubytovacích zariadení ECAV a rodín dobrovoľníkmi – spolupráca so Spoločenstvom evanjelickej mládeže
 • Poskytovanie psychologickej a sociálnej pomoci

 2. Humanitárna pomoc v ubytovacích zariadeniach – poskytnutie ubytovacích kapacít

 • Zabezpečenie ubytovacích kapacít v rámci ECAV – oslovenie zariadení a cirkevných zborov
 • Vytvorenie celkovej databázy ubytovacích kapacít v rekreačných zariadeniach cirkvi (650 miest) a domácnostiach ECAV (600 miest)
 • 5 podnikateľských subjektov poskytlo bezplatne ubytovanie v penziónoch
 • Poskytnutie databázy ubytovacích kapacít krízovému štábu Ministerstva vnútra SR priamo na hraničnom prechode, Prešovskému a Košickému samosprávnemu kraju a iným mimovládnym organizáciám (Maltézski rytieri…)
 • Nonstop služba – koordinácia a logistické zabezpečenie dopravy a ubytovania podľa jednotlivých požiadaviek odídencov z Ukrajiny v denných aj nočných hodinách
 • V danom časovom období bolo poskytnuté ubytovanie na „osobonocí“: 5970 prenocovaní
 • k 17. marcu 2022 na dlhodobý pobyt bolo na území SR ubytovaných: 541 ľudí
 • Zabezpečenie stravy, hygienických potrieb pre deti a dospelých, oblečenia, rodinných potrieb – kočíky, hračky, zdravotný materiál
 • Poradenstvo a logistická pomoc pri zabezpečení statusu dočasného pobytu na SR na cudzineckej polícii SR
 • Poradenstvo a logistická pomoc pri zabezpečení sociálnych dávok v hmotnej núdzi
 • Pomoc pri integrácii školopovinných detí do školských zariadení SR – evanjelické školy poskytli a prijali ku 17. marcu 2022 – 40 ukrajinských detí
 • Pomoc pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti odídencom
 • Zabezpečenie príslušných formulárov pre odídencov
 • Ubytovanie detí s ťažkým zdravotným postihnutím (imobilní, s cystickou fibrózou)
 • Ubytovanie odídencov z tretích krajín
 • Poskytnutie ubytovania a starostlivosti o zvieratá odídencov
 • Zabezpečenie cestovných lístkov pre tranzitujúcich odídencov ubytovaných na krátkodobý pobyt
 • Sprostredkovanie a aktívne vyhľadávanie pracovných ponúk a pomoc pri ich integrácii do pracovného procesu
 • Zabezpečovanie hnuteľného vybavenia (práčky, chladničky, postele, žehličky, sušičky, vysávače, posteľná bielizeň) v zariadeniach, ktoré poskytujú dlhodobé ubytovanie pre odídencov
 • Zabezpečovanie finančnej pomoci v podobe zbierok a darov na vykrytie výdavkov spojených s režijnými nákladmi (voda, plyn, elektrina, internet) a s výdavkami na stravovanie v ubytovacích zariadeniach
 • Rozvoz hygienických a potravinových potrieb z centrálneho skladu do ubytovacích zariadení podľa presnej špecifikácie jednotlivých zariadení.
 • Zriaďovanie pomocných skladov pri zariadeniach v rôznych regiónoch Slovenska
 • Oslovovanie sponzorov a ochotných podporovateľov na regionálnej úrovni
 • Vyhlasovanie finančných zbierok a materiálnej podpory a zabezpečovanie ubytovacích zariadení
 • Vytváranie platformy spoločných stretnutí a výmeny kontaktov a budovanie komunitného spôsobu života, napr. program Pod spoločným modrým nebom, žltým slnkom – stretnutie ukrajinských rodín v Dvorane Starého kolégia, v nedeľu 20. marca 2022

 3. Koordinácia humanitárna pomoci v centrálnom sklade a jej odosielanie a prevážanie priamo na Ukrajinu

 • Finančná zbierka pre potreby nemeckej ukrajinskej evanjelickej cirkvi v Charkove – 15.000 € – použitá na výdavky s kúpou zdravotníckeho materiálu
 • Vývoz humanitárnej pomoci na Ukrajinu – trvanlivé potraviny, deky, spacie vaky, zdravotnícky materiál, hygienické potreby pre deti a dospelých
 • Zriadenie centrálneho skladu v blízkosti hraničného prechodu Vyšné Nemecké
 • Koordinácia centrálneho skladu a príjem rôznej humanitárnej pomoci
 • Oslovovanie a získavanie sponzorov pre rôzny druhy humanitárnej pomoci – potraviny, hygienické potreby, deky, spacie vaky…
 • Triedenie, balenie, evidencia, vyskladňovanie humanitárnej pomoci v centrálnom sklade
 • Rozvoz humanitárnej pomoci na hraničný prechod a do ubytovacích zariadení ECAV
 • Celocirkevná finančná zbierka pre potreby na hraničnom prechode a v ubytovacích zariadeniach

Definovanie potrieb, ktoré vznikajú pri vývoji migračnej situácie z Ukrajiny:

 • Zabezpečenie finančnej stability ubytovacích zariadení, ktoré poskytujú bezplatné ubytovanie a stravovanie – (priemerné výdavky /strava, režijné výdavky/ na 1 osobu/deň – 15 eur * 540 = 8 100 € * 20 dní = 162 000 € – všetko vykryté z vlastných zdrojov – zbierky, dary, sponzori
 • Zabezpečenie finančných nákladov spojených s tranzitnou dopravou z hraničných prechodov, hotspotov, podľa potrieb ukrajinských odídencov. Dopravu sme poskytovali zdarma – finančné krytie na pohonné látky sa doposiaľ uhrádzali zo zbierok a milodarov dobrovoľníkov, ktorí poskytli dopravné prostriedky
 • Potreba vytvorenia pracovného miesta koordinátora a krízového manažéra pre zabezpečovanie humanitárnej pomoci. Všetka humanitárna pomoc a činnosť sa konala na dobrovoľníckej báze a popri riadnej pracovnej vyťaženosti pracovníkov cirkvi
 • Vytvorenie integračného tímu psychologickej, edukačnej, sociálnej, duševnej a duchovnej pomoci odídencom s dlhodobým pobytom na území SR
 • Potreba tranzitného min. 9-miestneho vozidla, ktoré zabezpečí systematickú a pravidelnú tranzitnú dopravu pre odídencov

Foto – LWF/Albin Hillert