Stretnutie s riaditeľmi a duchovnými správcami škôl

7. decembra 2022 sa uskutočnilo  stretnutie duchovných správcov a  riaditeľov škôl Východného dištriktu s biskupom Petrom Mihočom na Biskupskom úrade Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Po úvodnom biblickom zamyslení a modlitbe sa na pracovnom stretnutí zúčastnení zaoberali správami duchovných správcov škôl za školský rok 2021/2022. Témou boli aj súčasné aktivity, problémy a otázky duchovných správcov a riaditeľov na školách v oblasti postoja ECAV k udalostiam smerom ku komunite LGBTI. Všetci prítomní privítali prípravu komplexného stanoviska Vieroučného výboru ECAV k týmto otázkam. Riaditelia a duchovní správcovia predstavili spoluprácu so školskými psychológmi a špeciálnymi pedagógmi v rámci inklúzie.  Biskup VD sa poďakoval a podporil aktivity pomoci žiakom a rodinám z Ukrajiny na školách a aj priamo na Ukrajine. Diskusia sa venovala aj návrhom ďalšej formy komunikácie a spracovania výstupov aktivít duchovných správcov vo vzťahu k predchádzaniu násiliu, xenofóbii a diskriminácii.

Miroslav Čurlík, tajomník pre školstvo VD ECAV