Rekonštrukcia kostola v Starej Lesnej

Dobu zatvorených kostolov využili evanjelici v Starej Lesnej, filiálke cirkevného zboru Vysoké Tatry, na rekonštrukciu interiéru tolerančného kostola, v celkovej hodnote takmer 78-tisíc eur. Práce na obnove chrámu, ktoré trvali tri roky, zavŕšili slávnostné Služby Božie na 1. adventnú nedeľu – 27. novembra 2022.

Hostí aj domácich viery privítala zborová dozorkyňa Ivica Pjateková. Na základe textu z Jánovho evanjelia 12,12 – 19 o Ježišovom vstupe do Jeruzalema kázal Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu. V liturgii účinkovala aj farárka Ľubica Sobanská.          

Históriu a súčasnosť kostola priblížil zborový farár Pavel Kušnír, ktorý tiež zapálil prvú adventnú sviecu. Pripomenul vernú službu kostolníčky Vilmy Ilavskej, rodenej Figurovej, ktorá sa o chrám Boží v Starej Lesnej roky príkladne  starala. Do večnosti odišla vo veku 85 rokov – len dva týždne pred opätovným otvorením opraveného chrámu. Zaznelo tiež meno farárky Ľudmily Veselej, ktorá  pravidelne, vrátene ťažkých rokov socializmu, prichádzala na služby Božie do Starej Lesnej zo Šváboviec.

Priebeh rekonštrukcie, ktorá prebiehala v troch etapách, priblížila Emília Kušnírová. Okrem toho, že sa podieľala na príprave projektovej dokumentácie, je aj zborovou kantorkou.  Hosťom za účasť poďakoval doterajší starosta obce Ľubomír Lauf, ktorý finančne prispel na obnovu historického nápisu na stene v interiéri pôvodne nemeckého kostola: „Ein feste Burg ist unser Gott.“

Po skončení služieb Božích sa zhromaždenie presunulo do centra obce, kde bol za účasti katolíckych a evanjelických duchovných modlitbou a piesňou posvätený, a následne prvýkrát rozsvietený tohtoročný adventný veniec. Program pokračoval pri spoločnom posedení a rozhovoroch v priestoroch bývalej evanjelickej školy.

E. Mihočová

Foto – Nina Mihočová©Východný dištrikt

Viac o rekonštrukcii kostola:

Projekt statického zabezpečenia kostola v Starej Lesnej bol realizovaný v troch etapách, po odsúhlasení projektovej dokumentácie, ktorú spracoval inžinier Vít Svoboda, Krajským pamiatkovým úradom v Prešove a na základe  stavebného povolenia vydaného stavebným úradom – obcou Stará Lesná.

V prvej etape(2020) došlo k statickému zabezpečeniu klenieb – vkladaním špeciálnych výstuží a spriahnutím obvodových múrov dvakrát tiahlami v priečnom smere. Nevyhnutné bolo aj  osekanie zavlhnutých interiérových a exteriérových omietok kostola. 

V druhej etape (2021) bola staticky zabezpečená konštrukcia krovu kostola, s doplnením konštrukčných prvkov a spevnením jestvujúcich spojov.

V tretej etape (2022) došlo k výmene elektroinštalácie, štukovej úprave klenbových pásov, tmeleniu trhlín. Súčasťou vymaľovania interiéru kostola bol aj obnova nápisu „ Ein feste Burg ist unser Gott“.

Hlavným zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Sanex, s.r.o. zo Spišskej Novej Vsi. Cena diela sa vyšplhala do celkovej výšky  77 950 eur. Na obnovu prispelo Ministerstvo kultúry SR v rámci programu „Obnovme si svoj dom“ čiastkou  25 000 €, Prešovský samosprávny kraj  v rámci výzvy Predsedu PSK –  3 500 € a Obec Stará Lesná sumou 11 000 €. Dotácie dosiahli spolu výšku 39 500 €. Zvyšné náklady (40 450 €) cirkevný zbor financoval z vlastných zdrojov a  seniorálnej ofery  vyhlásenej v roku 2019.