Služby Božie z Prešova v archíve RTVS

V nedeľu 19. 9. 2021 sa pri príležitosti Dištriktuálneho dňa VD ECAV na Slovensku 2021 konali v Chráme Svätej Trojice v Prešove televízne Služby Božie. Služby Božie na 16. nedeľu po svätej Trojici vychádzali z témy Dištriktuálneho dňa VD „Labyrint sveta a raj srdca“.

Prítomných ako i televíznych divákov privítal na Službách Božích zborový dozorca Miroslav Čurlík, ktorý vyslovil prosbu, aby Služby Božie cez spev, slovo a kázeň slova Božieho boli povzbudením a uistením, že východiskom aj v tejto dobe, je úzky vzťah s Ježišom Kristom a jeho prijatie v našich srdciach s obetavosťou pre druhých.

Slávnostným kazateľom bol biskup VD Peter Mihoč. Jeho kázeň vychádzala z hlavného biblického verša DD VD 2021: „Vchádzajte tesnou bránou! Veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, čo ju nachádzajú“ (Mt 7, 13 – 14). V kontexte slávneho diela Učiteľa národov Jana Amosa Komenského „Labyrint světa a ráj srdce“ hovoril, čo predstavuje dnes priestranná brána a široká cesta. Povedal: „V dnešnej situácii únavy z pandémie, z neistoty budúcnosti, v situácii ľudskej prázdnoty a znudenej mladej generácie, v čase zvádzania a nesplnených politických sľubov, v čase korupcie a pokrivenej spravodlivosti, v čase formálneho, povrchného a konzumného náboženského života sa Komenského existenciálne otázky vynárajú ako akútne otázky doby. Život  dnes sa podobá priestrannej bráne: priestoru neobmedzených možností, neobmedzenej ľudskej slobody, ktorá nemá vymedzené hranice. Slobody, ktorá definuje dobro a zlo cez okuliare ľudského ega, ktoré nevidí svet očami iných, ale očami vlastného „ja“. Široká cesta je cestou bez obmedzení – tu platia pravidlá labyrintu, pravidlo dravosti, rýchlosti, bezohľadnosti. Je to cesta povrchnosti vo vzťahoch a lacnej zábavy. Cesta, na ktorej sú tí druhí predmetom, z ktorého musíme vyťažiť čo najviac.“

Na druhej strane Ježiš Kristus ponúka svojim nasledovníkom tesnú bránu a úzku cestu. „Úzka cesta je cesta nasledovania. Znamená, že Krista postavíme do brány svojho srdca. On sa stane tesnou bránou, cez ktorú budeme do vlastného vnútra vpúšťať hodnoty, ktoré majú zmysel. Je to úzka cesta prinášania obetí, lásky, pokoja do prázdnoty tohto sveta. Ak sa Ježiš stane našou tesnou bránou, každý deň pred Ním budeme musieť v pokání zložiť bremeno prázdnoty svojho života. V bránach sa kedysi vynášali súdy spravodlivosti a rozsudky. Brána je miesto, kde nie je čo skrývať. V Jeho jasnom rozsudku môžeš vidieť seba aj svoju budúcnosť. Rozsudok milosti, odpustenia a naplnenia zmyslu života. Aby sme sa nestratili v labyrinte tohto sveta, ale v labyrinte Jeho srdca a lásky.“

Na televíznych Službách Božích liturgovali domáci farári: Ondrej Koč, Martin Chalupka a Lenka Wagnerová. Starozmluvný text čítal vedúci BÚ VD Samuel Miško. Na organe doprevádzal zborový kantor Juraj Lenhardt. Hudobnými vstupmi, aj tohtoročnou hymnou Misijných dní VD 2021, poslúžili Ľudmila Martičková a Ľudmila Šothová. Autorskú báseň „Kadiaľ ísť“ predniesla Oľga Adamkovičová. V modlitebnej chvíli ďakovali i prosili za deti, mladých, rodičov, manželov, chorých, zdravotníkov ako i cirkev Petra Mihočová, Jana Cingeľová a dozorca VD Ľubomír Pankuch.

Televízne Služby Božie si môžete v archíve RTVS na tomto linku: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/290333#325

Marek Cingeľ (tajomník biskupa VD)

Foto: Dušan Majerník