Pracovná porada biskupa VD s duchovnými správcami

Dňa 27. 9. 2021 sa konala online pracovná porada biskupa VD P. Mihoča s duchovnými správcami na evanjelických školách v zriaďovateľskej pôsobnosti VD ECAV na Slovensku J. Bosákovou, D. Brehuvovou, J. Ďuranovou, S. Kockom a M. Oráčom.

Po biblickom úvode biskupa z 1 Tim 4, 12 – 16 duchovní správcovia predstavili plány svojej činnosti na nový školský rok 2021/ 2022 v rôznych oblastiach života svojich škôl. Účastníci sa venovali aj výmene skúsenosti v oblasti vzdelávaco – pastorálnych výziev na evanjelických školách ako je protidrogová prevencia, sexuálna výchova, „linka duchovnej dôvery“, atď. Dohodli sa, že v budúcich školských rokoch sa chcú na svojich školách venovať každý rok nejakej vybranej spoločnej téme.

Tajomník biskupa VD M. Cingeľ informoval prítomných o čiastkových výsledkoch hĺbkového dotazníka VD v oblasti školstva a vzdelávania. Respondenti v ňom vyjadrili nespokojnosť s úrovňou dnešných učebníc náboženskej výchovy ako aj konkrétne odporúčania autorom nových učebníc. Duchovní správcovia zvlášť upozornili na chýbajúce učebnice náboženskej výchovy v anglickom jazyku na bilingválnych gymnáziách.

Brat M. Oráč, poverený vedením Edukačno – misijného centra predstavil najbližšie plány jeho činnosti a možnosti vzdelávania učiteľov cirkevných škôl.

V diskusii sa prítomní zaoberali aj otázkou potreby zahraničných lektorov a starostlivosti o nich či možností realizácie divadelného predstavenia Tajomný labyrint na školách, ktoré vychádza zo slávneho diela učiteľa národov J. A. Komenského.

Brat biskup na záver vyjadril veľkú vďačnosť duchovným správcom za ich neľahkú a náročnú službu, ktorú konajú vo svojich školách a poprial im veľa múdrosti, tvorivosti a empatie v duchovnom sprevádzaní mladých ľudí.