Pocta ThDr. Júliusovi Madarásovi

V Gemerskej Polome odhalili pamätnú tabuľu a vydali knihu mapujúcu históriu cirkevného zboru.

Cirkevný zbor v Gemerskej Polome prežíval v sobotu 12. októbra 2019 slávnostné a nevšedné chvíle. Pri príležitosti 100. výročia narodenia ThDr. Júliusa Madarása, ktorý ako zborový farár pôsobil v Gemerskej Polome v rokoch 1968 – 1990, odhalili pamätnú tabuľu bývalým farárom pôsobiacim v tunajšom cirkevnom zbore v rokoch 1784 – 1990. Prezentovaná bola aj vydaná kniha autorov Ján Chanas – Marta Mikitová: Gemerská Poloma – Ev. a v. cirkevný zbor a jeho farári 1590 – 2019.

Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol, senior Gemerského seniorátu Radovan Gdovin, emeritný biskup Východného dištriktu Igor Mišina, ako aj ďalší zástupcovia okolitých cirkevných zborov, seniorátu a samosprávy. V kázni biskup Slavomír Sabol zdôraznil význam poznania minulosti a vlastných dejín ako nevyhnutnosť, ak si národ i jednotlivec má uchovať svoju identitu. Vyzdvihol morálny odkaz Júliusa Madarása, ktorého v ťažkých rokoch nedávnej minulosti za jeho presvedčenie nespravodlivo odsúdili a väznili. Podal ho ako vzor pre jeho teologickú odbornú spôsobilosť, ale aj kvôli jeho pozitívnemu a ľudskému prístupu k okoliu.

Po pôsobivej piesni ,,Svojho Pána sláviť chcem“ v podaní zborového spevokolu Gemerská Poloma predstavil predchádzajúci dlhoročný starosta obce Ján Chanas pamätnú tabuľu venovanú bývalým farárom. Marta Mikitová oboznámila s obsahom vydanej publikácie, ktorá podáva informácie o všetkých evanjelických farároch, ktorí pôsobili v cirkevnom zbore Gemerská Poloma od roku 1590 až do dnešných čias a zaznamenáva aj značnú časť polomských cirkevných dejín. Okrem iných sa prihovorila dcéra Júliusa Madarása, Jela Chudíková, ktorá v krátkosti charakterizovala činnosť svojho otca a jeho životné postoje.

Po hymne Hrad prepevný sa účastníci presunuli pred budovu evanjelickej fary, na ktorej odhalili pamätnú tabuľu bývalým farárom, ktorí v cirkvi a obci zanechali od roku 1784 kus svojej plodnej práce: Michal Hankóczy, Karol Kellner, Gustáv Kellner, Ľudovít Linczényi, Ján Paulov, Rastislav Tupý a Július Madarás. V areáli kostola a fary bola tiež inštalovaná výstavka fotografií, dokumentujúca život Júliusa Madarása a ostatných farárov, fotografie z dávnych konfirmácií a života zboru.

Spomienka na Júliusa Madarása, odhalenie pamätnej tabule i vydanie knihy sú vyjadrením uznania a rešpektu k výnimočným jednotlivcom, ktorí formovali a budovali náboženskú pamäť ako súčasť kolektívnej pamäte tunajšieho spoločenstva. Poznanie vlastných dejín a hrdosť na všetko, čo naši predkovia vytvorili, a zároveň ocenenie toho, čo vytvárajú a zveľaďujú súčasníci, je jedným zo základných predpokladov úspešného života a ďalšieho napredovania. Preto všetkým farárom účinkujúcim v Gemerskej Polome patrí veľké poďakovanie za vykonanú prácu v prospech evanjelickej cirkvi i rozvoja obce a jej obyvateľov.

Marta Mikitová

Red. krátené

FOTO: Stanislav Kejík a Janka Maťová