Pamätná tabuľa Juraja Turzu

  1. novembra 2018 predsedníctva cirkevných zborov Turčianskeho seniorátu v bytčianskom Sobášnom paláci odhalili pamätnú tabuľu palatínovi Jurajovi Turzovi, patrónovi a garantovi Žilinskej synody. Na tejto synode bola v roku 1610 organizačne utvorená evanjelická a. v. cirkev v Hornom Uhorsku; a prvá definične slovenská organizácia vôbec. Pamätnú tabuľu odhalili Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu a Marián Kaňuch, senior Turčianskeho seniorátu, a to za účasti 120 členov seniorátu. Pri tejto príležitosti si spolu pripomenuli aj 400. výročie úmrtia (5. novembra 1618) jedného z prvých troch evanjelických biskupov po Žilinskej synode – Eliáša Lániho, dvorného kazateľa Juraja Turzu. Historik Miloš Kovačka a zároveň autor textu na pamätnej tabuli, vo svojom pozdrave uviedol: „V Bytči sa zásluhou Juraja Turza a jeho manželky Alžbety rozvíjal reformačný duch. V Bytči pôsobil Eliáš Láni, Turzov najbližší spolupracovník, prvý superintendent – evanjelický biskup. Zaznievala tu dávna naša liturgia, zneli tu pamätné reformačné kázne, požehnane sa vyučovalo na nezabudnuteľnom latinskom bytčianskom evanjelickom gymnáziu.“ „Boli to výnimoční ľudia vo výnimočných časoch,“ konštatoval senior Marián Kaňuch s odkazom na List Židom 13, 7: „Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania, a napodobňujte ich vieru.“

-emi-