Ordinácia novokňazov ECAV v ČR v Prahe

Výnimočné chvíle prežívala Evanjelická cirkev a. v. v Českej republike v nedeľu 3. októbra, keď po niekoľkých rokoch ordinovala a do služby vyslala dvoch novokňazov.

Chrámom sv. Michala V Jirchářích sa počas prvej októbrovej nedele niesli tóny skladby „How Great Thou Art“ autora Stuarda K. Hine, v aranžmáne Jiřího Baštu a podaní kvarteta MBrass, keď pred oltár vstupovali duchovní a dvaja budúci novokňazi – Fridrich Žbánek a Martin Damašek.

Marián Čop, biskup ECAV v Českej republike pripomenul dlhoročnú a osvedčenú prácu oboch kandidátov duchovnej služby v cirkevných zboroch, v tak anglicky ako aj česky hovoriacich: „Pred časom u každého jedného z vás došlo k vocatio interna, vnútornému povolaniu do farárskej služby. Dnes nastáva moment vocatio externa, kedy vás cirkev poveruje pre túto službu. Odteraz máte možnosť zvestovať evanjelium a prisluhovať sviatosti, a tak robiť cirkev viditeľnou a zrozumiteľnou v tomto svete, približovať sa k človeku a odhaľovať mu pravdy Božieho slova.“

Kazateľ Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku, označil ordináciu za vzácnu a výnimočnú chvíľu vzhľadom na nízke počty študentov teológie a uchádzačov o kňazské povolanie, charakteristické v súčasnosti už pre takmer všetky európske krajiny: „Tých, čo sú vysielaní do služby, už nie je až tak veľa. O to viac si vážime, v každej jednej cirkvi, ak nastávajú chvíle rozhodnutia a vnútorného povolania do služby.“ V ordinačnej kázni vychádzal biskup Mihoč z biblického príbehu o bohatom lovení rýb.

Kurátorka – dozorkyňa ECAV v ČR Lenka Hudobová, pôvodom si v príhovore k ordinovaným dovolila byť osobná: „Dodnes si pamätám na cirkevné stretnutie v Hamštejne pred štyrmi rokmi, kde som mala možnosť prvýkrát sa s vami dlhšie rozprávať. Preberali sme záležitosti života duchovného ale aj svetského. Už vtedy som akosi cítila, že obidvaja máte zapálenie a horlivosť pre veci duchovné. Odvtedy ubehlo veľa času a vy ste sa na vašu skúšku svedomito pripravovali nielen teoreticky, ale obidvaja ste aktívne vám vlastným spôsobom pôsobili a pôsobíte v zboroch našej evanjelickej cirkvi. Cesta, ktorú ste si zvolili, je poslaním privádzať ľudí k živej viere v Ježiša Krista, a to nielen kázaním, ale aj praktickou službou. Choďte teda medzi ľudí, starajte sa o nich, načúvajte im a rozprávajte sa s nimi.“

„Úrad ťaží, ten talár je ťažký,“  úsmevne odľahčil slávnostnú a vážnu chvíľu ordinovaný Martin Damašek, ktorý v súčasnosti pracuje ako člen zastupiteľstva jednej z mestských častí Prahy. Povolanie do toho najdôležitejšieho, najťažšieho a najväčšieho úradu kazateľa Božieho slova považuje za česť: „Prijímame toto povolanie s bázňou, chvením a pokorou, aby sme boli pripravení slúžiť cirkvi tam, kam budeme povolaní.“ Obaja novokňazi vstúpili do duchovnej služby v zrelom veku, majú za sebou dostatok skúseností tak pracovných ako aj cirkevno-zborových, preto nie je ich rozhodnutie neuvážené.

Pred spoveďou a Večerou Pánovou, slávenou podľa liturgie českej tradície ECAV v ČR, sa bohoslužobnému zhromaždeniu prihovoril Tomáš Tyrlík, biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej augsburského vyznania (SCEAV). Rôznorodosť komunity evanjelikov v Prahe odzrkadľovali piesne, keď zazneli tak v slovenčine, ako aj v češtine a angličtine. Program oživili hudobné vstupy dychového MBrass – kvarteta. V liturgii okrem ordinovaných novokňazov účinkoval študent teológie Ondrej Kotsch a reverend James Krikava – pastor Luteránskej cirkvi Missourskej synody (LCMS). Aktuálne pôsobí ako riaditeľ misie LCMS pre strednú a východnú Európu  a je aktívny aj v anglickom cirkevnom zbore ECAV v Prahe spolu s manželkou Peggy.

Slávnostné ordinačné služby Božie hrou na organ sprevádzala Michelle Hradecká, ktorá vyštudovala hru na organ a cimbal na pražskej Akadémii múzických umení.  Po skončení slávnosti program pokračoval na záhrade v areáli kostola pri malom občerstvení a rozhovoroch.

K Evanjelickej cirkvi a. v. v Českej republike sa v súčasnosti hlási takmer 7 000  ľudí v celej ČR, ktorým pastorálnu starostlivosť poskytuje 11 duchovných. Má päť cirkevných zborov: v Prahe (slovenský, český, anglický),  Plzni a Brne.  Predsedníctvo cirkvi tvorí biskup Marián Čop, rodák z Prešova a kurátorka Lenka Hudobová, rodáčka z Badína. Cirkevný zbor ECAV v Prahe má 512 členov, zborovým dozorcom je Ing. Štefan Ryba a poverenou zborovou farárkou Jana Gregerová. Biskup Čop spolu s manželkou Denisou a štyrmi deťmi v Prahe pôsobí od roku 2012. Za poslanie evanjelického cirkevného zboru v metropole Českej republiky považuje:  – Duchovnú a pastorálnu starostlivosť o evanjelikov zo Slovenska, misijnú, duchovnú a pastorálnu starostlivosť o sestry a bratov českej spoločnosti, ktorí majú záujem o liturgickú cirkev a učenie v línii Augsburského vyznania, spoluprácu s ostatnými kultúrnymi spolkami šíriacimi povedomie slovenskej národnosti.

E. Mihočová