Ordinácia novokňazov

Bratia a sestry, prijmite pozvanie na ordináciu novokňazov alebo sledujte ONLINE na YouTube ECAV s vami.

Kaplánske skúšky úspešne ukončili a svedectvo o kaplánskej skúške, ktoré ich oprávňuje byť ordinovanými za kňaza Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, si prevzali: Gabriela Gdovinová a Lea Sabolová.

Slávnosť ordinácie novokňazov sa uskutoční dňa 13. júla 2024 v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Marhani.

Kazateľom bude brat biskup ZD ECAV, Ján Hroboň.