Nový zákon o financovaní cirkví

Nový zákon o financovaní cirkví a jeho dôsledky pre život ECAV sa stal predmetnou témou Dištriktuálnej pastorálnej konferencie. V Dvorane Starého kolégia  2. decembra v Prešove celkový kontext financovania cirkví asi stovke duchovných predstavil Ján Juran – riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR. Nasledovali koreferáty, ako situáciu riešia evanjelické cirkvi v susedných štátoch – v Maďarsku (Attila Szpisák, Slovenský Komloš),  Poľsku (Waldemar Szajthauer, Wisla) a Sliezskej cirkvi evanjelickej (biskup Tomáš Tyrlík). Generálny biskup Ivan Eľko poukázal na možné zmeny, ktoré prinesie nový zákon o financovaní cirkví, a to na základe predbežných verejne dostupných informácií. Následne sa vo štvrtok 5. decembra na Ministerstve kultúry SR konalo pracovné rokovanie, v rámci ktorého boli zástupcovia jednotlivých cirkví podrobne oboznámení s obsahom schváleného znenia zákona a jeho dôsledkami pre celkový finančný systém. Prijatím zákona bolo zároveň zrušené doteraz platné nariadenie vlády SR o platovom zaradení duchovných. Preto  generálny dozorca Ján Brozman na Dištriktuálnej pastorálnej konferencii predstavil návrh nových platových tabuliek zamestnancov ECAV a spoločného finančného systému. 6. decembra bol návrh predložený na schválenie Generálnemu presbyterstvu a do platnosti by mal vstúpiť od 1. januára 2020. Nové platové tabuľky vychádzajú zo zdrojov štátneho rozpočtu, schválených na rok 2020 a odzrkadľujú zvýšenie minimálnej mzdy od nového roka. Na Dištriktuálnej pastorálnej konferencii zaznel príhovor Slavomíra Sabola pri závere jeho funkčného obdobia ako biskupa Východného dištriktu.

-emi-

FOTO: E. Mihočová

Viac o téme a novom zákone o financovaní cirkví  vo vianočnom EPST č. 51 – 52