Most medzi Miskolcom a Prešovom

V pondelok 12. júna podpísali partnerskú dohodu o spolupráci Evanjelická spojená škola v Prešove a Evanjelická spojená škola L. Kossutha v maďarskom Miskolci. Partnerstvo slávnostne potvrdili a deklarovali predstavitelia oboch škôl.

Podpisu dohody v meste Miskolc predchádzala akadémia, na ktorej Evanjelickú spojenú školu v Prešove zastupoval riaditeľ Marián Damankoš, pedagogička Zuzana Martausová, duchovný správca Matej Oráč a za zriaďovateľa Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu. Za Evanjelickú spojenú školu L. Kossutha zmluvu podpísal riaditeľ Roland Vígh a za zriaďovateľa biskup Tamás Fabiny. Dohoda vytvára dôležitú platformu pre budúce možnosti cezhraničnej spolupráce medzi obomi školami, či už ide o výmenné študijné pobyty alebo projektové výzvy.

Slávnostnú akadémiu otvorila Judit Pethő, spirituálka na Evanjelickej spojenej škole L. Kossutha. Zúčastnil sa na nej aj farár Olivér Nagy,  koordinátor duchovnej služby pre maďarských veriacich na Slovensku a Attila Szpisák, farár v Slovenskom Komlóši. Okrem iných sa prihovoril primátor mesta Pál Veres a dekanka Právnickej fakulty Csák Csilla. Zaujímavé je totiž historické prepojenie medzi Prešovom a Miskolcom. V roku 1919, keď na základe rozhodnutia Východného dištriktu zrušili Teologickú a Právnickú akadémiu v Starom kolégiu, premiestnili katedru práva práve do Miskolca.

Po podpise dohody sa v miestom evanjelickom kostole konali Služby Božie, za účasti študentov a pedagógov školy, v rámci ktorých zazneli modlitby za obe školy aj cirkvi. Kázal Peter Mihoč, biskup VD na biblický text F 2,4: „Nehľadajte svoj prospech, ale prospech iných.“ Tak ako žiakom záleží na dobrom školskom prospechu, tak aj evanjelickým školám a cirkvi má po vzore Krista záležať na tom, aby vedomosti a poznanie slúžilo v prospech iných. „Ďakujeme za iniciatívu, prijatie, pohostinnosť a nech prospech z dnešného dňa sa dotkne mnohých oblastí vzájomnej spolupráce,“ doplnil biskup Mihoč.

-emi-