LIPTOVSKÁ KOKAVA – 90. výročie chrámu

V 2. nedeľu po Zjavení Krista Pána mudrcom – 20. januára 2019 si evanjelický cirkevný zbor Liptovská Kokava presne na deň pripomenul 90. výročie posvätenia svojho Božieho chrámu.

Slávnostné chvíle umocnila prítomnosť biskupa Východného dištriktu Slavomíra Sabola, ako aj seniora Liptovsko-oravského seniorátu Stanislava Gregu. Na slávnosti sa zúčastnili tiež predsedníctva okolitých cirkevných zborov, dozorca Liptovsko-oravského seniorátu (LOS) Peter Gärtner, bývalí farári cirkevného zboru, starosta obce L. Kokava, predseda Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov a predseda miestneho roľníckeho družstva s manželkami.

Pri ich vstupe do zaplneného kostola utíchol hlahol zvonov a rozozvučali sa tóny slávnostnej skladby „Te Deum“, ktorú na trúbke zahral kokavský rodák Roman Porubän, farár v Kežmarku. Na organe ho sprevádzal brat farár Martin Vargovčák. Sprievod hostí pred oltárom privítali a kytičkou kvetov pozdravili deti z Detskej besiedky. Všetkých hostí i domácich pozdravil a v mene cirkevného zboru privítal zborový dozorca Radovan Fronko.

Úvodnou liturgiou poslúžili: Erika Pospíšilová, farárka v Pribyline, Daniel Hanko, farár v L. Hrádku-Dovalove, senior LOS Stanislav Grega a Martin Vargovčák, farár vo Vranove nad Topľou.

Slávnostný kazateľ biskup Slavomír Sabol na základe textu z Evanjelia podľa Matúša 16, 13-19 prepojil históriu so súčasnosťou. Podčiarkol, že prvoradá vďaka za chrám v L. Kokave patrí Pánu Bohu, ktorý požehnal dobrému dielu. Vďaka patrí aj predkom, ktorí pri budovaní chrámu mysleli nielen na seba, ale na budúcnosť svojich potomkov. Mali by sme sa pýtať samých seba: „Čo mám robiť ja pre budúcnosť svojej cirkvi a svojho cirkevného zboru?“

V kázni brat biskup ďalej zdôraznil, že cirkev ani brány pekelné nepremôžu, ak má obetavých ľudí. Bez obetí sa nič nové nezrodí. Ako je to dnes s našou obetavosťou? Sme síce bohatší ako naši otcovia, ale sme omnoho chudobnejší srdcom. Máme sa preto od nich čo učiť, čo sa týka zápalu a obetavosti pre cirkevné veci. Ani dnes sa cirkev nezaobíde bez obetí. Cirkev, ktorá nás nič nestojí, za nič nestojí.

Potrebné a dôležité je preto poznanie Pána Ježiša Krista ako osobného Spasiteľa. Iba ak máme osobnú vieru v Krista, rozumieme svojmu členstvu v cirkvi i poslaniu v nej. Duchovné poznanie v minulosti nevštepovali do sŕdc detí iba farár a učiteľ, ale aj doma veriaci rodičia, keď ich učili Modlitbu Pánovu, Vieru všeobecnú kresťanskú, Desatoro Božích prikázaní a mnohé nábožné piesne. Ako to ale vyzerá dnes? Brat biskup skonštatoval, že z rodín vymizol duchovný život. Je smutné, ak v ankete na sústredení konfirmandov Liptovsko-oravského seniorátu na otázku, či sa niekto u nich v rodine modlí, len dvaja z opýtaných odpovedali, že videli modliť sa babku (starú mamu). Čo odovzdávame našim potomkom okrem mobilov my dnes? Nebude im chýbať to najdôležitejšie poznanie: že Ježiš je Kristus?

Na záver kázne brat biskup zdôraznil, že cirkev ani brány pekelné nepremôžu, ak vyznáva svoju vieru. Cirkev – to sme my, ľudia, ktorí veria v Ježiša Krista. Vyznávať svoju vieru musíme nielen slovom, ale aj skutkami, aby naše svedectvo viery života oslovovalo naše okolie. Zvestované Božie slovo na poslucháčov zapôsobilo hlbokým dojmom.

Slávnosť na dopoludňajších službách Božích spestril zborový spevokol piesňou: Tebe poem (Tebe spievame). Históriu cirkevného zboru a výstavby chrámu prečítal zborový farár Mario Činčurák. Záverom poďakoval svojim predchodcom prítomným na slávnosti: farárom Jánovi Čatlošovi a Martinovi Vargovčákovi za roky obetavej a svedomitej práce v cirkevnom zbore.

V záverečnej liturgii poslúžili: biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol, senior LOS Stanislav Grega a farárka Kristína Vargovčáková. Evanjelická hymna „Hrad prepevný…“ ukončila dopoludňajšiu časť tejto milej slávnosti.

Po spoločnom obede pre pozvaných hostí slávnostný deň pokračoval popoludňajším programom v chráme – pásmom hudby, nábožných piesní a slova. Účastníci sa započúvali do „Organového koncertu h moll“ od Johanna Gottfrieda Walthera, ktorý na organe zahral brat farár Martin Vargovčák. V programe vystúpili opäť aj deti z Detskej besiedky. Zborový spevokol zaspieval dve piesne: „Moje oči nevidia“ a „Spievaj Pánovi –Adoreamus“, ktoré oddelil prednes básne v podaní riaditeľky ZŠ s MŠ v L. Kokave Márie Díkovej. Zborový farár Mario Činčurák slovom i obrazom dokončil históriu výstavby Božieho chrámu, pričom zdôraznil horlivosť a obetavosť predkov. V druhom hudobnom bloku zazneli chorálové predohry od J. S. Bacha ku známym nábožným piesňam z Evanjelického spevníka, ktoré spestrili skladby pre trúbku s organovým sprievodom.

Po spoločnej piesni brat biskup Slavomír Sabol prítomným udelil požehnanie.

Žalm 84, 6: „Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu!“

Mário Činčurák,

farár v Liptovskej Kokave

Red. upravené

[envira-gallery id=“1808″]