Kondolencia Zboru biskupov ECAV na Slovensku k úmrtiu Milana Gerku

Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska,  so zármutkom v srdci sa nás dotkla správa o odchode Vášho vzácneho Božieho a Pánovho služobníka mitr. prot. prof. ThDr. Milana Gerku, CSc. do večnosti.

Týmito slovami sa chceme pripojiť k veľkému zástupu tých, ktorí Vám počas týchto dní prejavili úprimnú sústrasť a zároveň Vás chceme ubezpečiť, že ani nám jeho odchod z tejto časnosti nie je ľahostajný. Uvedomujúc si slabosť a nedokonalosť ľudského slova pri nesení tejto bolestnej straty, chceme vyjadriť Vám a celej Pravoslávnej cirkvi na Slovensku svoju sústrasť a to Božím slovom, ktoré má moc potešiť i prežiariť nádejou všetok smútok i žiaľ, ktorý prežívame spoločne s celou Vašou cirkvou.

V 2. liste apoštola Pavla Korintským 1, 3 – 4 čítame: „Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení.”

Nech teda Božie potešenie, ktoré sa rodí v hĺbke poznania vzkrieseného Krista, prenikne celou Vašou cirkvou, aby ste aj toto bolestné navštívenie dokázali niesť vo viere a v nádeji večného života. Budeme Vás po tieto dni klásť do svojich modlitieb, aby „Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné potešenie a dobrú nádej milosti” (2 Tes 1, 16) bol s vami všetkými, ktorých sa odchod vzácneho človeka dotkol.

Chceme touto cestou vyjadriť vďačnosť voči Bohu za hojné požehnanie, ktoré vložil do rodiny Vašej Pravoslávnej cirkvi na Slovensku skrze bohatý duchovný život a dlhoročnú horlivú a rozmanitú službu zosnulého brata Milana Gerku v rôznych dôležitých funkciách Vašej cirkvi. Ďakujem Pánovi cirkvi za ekumenický prístup a otvorenosť zosnulého i za jeho vzácne slová, ktoré predniesol mnohokrát na našich spoločných ekumenických podujatiach, či na pohrebných rozlúčkach s viacerými našimi vzácnymi duchovnými.

Máme nádej, že Ten, ktorý ho do duchovnej služby povolal a vyzbrojil svojimi hrivnami, vysloví nad ním slová: „Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho Pána!“ (Mt 25, 21)

Nech Pán pokoja teda potešuje Vaše zarmútené srdcia poznajúc a poddávajúc sa Jeho dobrej a milostivej vôli.

S úctou a s prianím Božej útechy pre Vaše smútkom naplnené srdce Vám úprimnú sústrasť vyjadruje Zbor biskupov ECAV na Slovensku.

Peter Mihoč (biskup VD ECAV na Slovensku)                                            

Ján Hroboň (biskup ZD ECAV na Slovensku)                                                   

Ivan Eľko (generálny biskup ECAV na Slovensku, predseda ERC v SR)  

ŽIVOTOPIS: mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc. sa narodil 6. januára 1945 v obci Ortuťová v okrese Bardejov. Svoju vedeckú činnosť započal ukončením magisterského štúdia v roku 1965. V rokoch 1965 až 1968 študoval ako ašpirant na Petrohradskej duchovnej akadémii, po absolvovaní ktorej získal kandidatúru. Po tomto období začal aktívne pôsobiť na PBF. Venoval sa exegéze Starého Zákona a Hebrejskému jazyku. Dekanom Pravoslávnej fakulty Prešovskej univerzity bol v rokoch 1987 až 1993.

Ako kňaz bol aktívny aj v pastorácii. Bol kantorom v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove, ekonómom Úradu eparchiálnej rady Pravoslávnej cirkvi v Prešove, duchovným správcom Pravoslávnej cirkevnej obce Závadka, kde pôsobil až po súčasnosť a zároveň bol arcidekanom pre okresy Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča. Bol tiež kancelárom Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. V roku 1998 založil Filantropiu Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a následne sa stal jej riaditeľom. Od roku 2001 bol tajomníkom a hovorcom Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. V súčasnosti pôsobil aj ako rektor Pravoslávneho kňazského seminára (PKS) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove.

Zomrel v utorok 2. 11. 2021 vo veku 76 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým Milanom Gerkom sa konala 10. 11. 2021 v v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove.