Kondolencia pri úmrtí biskupa Gezu Erniša

Dobrotivý je Hospodin, On pevnosťou je v deň súženia, pozná tých, ktorí dúfajú v Neho. (Náhum 1, 7) 


              V meste Murska Sobota zomrel biskup Slovinskej evanjelickej cirkvi a. v. v dôchodku, Geza Erniša (01.02.1952 – 01.06.2022). V sedemdesiatych rokoch minulého storočia študoval na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave, jeho manželka je Slovenka. So Slovenskom, ako aj so Slovákmi vo Vojvodine v Srbsku, udržiaval čulé kontakty. Okrem pastoračnej služby, najprv ako farár a neskôr aj ako senior, bol činný tiež inak: do slovinčiny prekladal niektoré teologické knihy najmä z nemčiny, ale aj zo slovenčiny, zastával funkcie v Svetovom luteránskom zväze, publikoval, zastupoval cirkev v svojej vlasti i v cudzine. V rokoch 2001 – 2013 vykonával funkciu biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. v Slovinsku. Na dôchodku žil v Murskej Sobote.
              Pán života a smrti si povolal svojho verného služobníka po dlhej ťažkej chorobe v 71. roku života.
              Vyjadrujeme manželke a rodine zosnulého, ako aj Evanjelickej cirkvi a. v. v Slovinsku, úprimnú sústrasť. Robíme tak vo viere, že aj v čase bolesti a smútku zo straty blízkeho človeka, Hospodin je Vám pevnosťou, lebo je dobrotivý a pozná tých, ktorí dúfajú v Neho. Nech sa tak stane pri všetkých smútiacich.

Predsedníctvo Východného dištriktu ECAV:
Peter Mihoč, biskup VD
Ľubomír Pankuch, dozorca VD

Predsedníctvo Západného dištriktu ECAV:
Ján Hroboň, biskup ZD
Renáta Vinczeová, dozorkyňa ZD

Predsedníctvo ECAV:
Ivan  Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 
Renáta Vinczeová, zástupkyňa generálneho dozorcu


V Bratislave, dňa 3. júna 2022.