Inštalácia Emílie Velebírovej

KEĎ NÁDEJ POČUŤ…

            Chrám Boží v Koceľovciach v Rožňavskom okrese sa v sobotu 15. augusta 2020 naplnil veriacimi. Počas tohto víkendového dňa by sa inak dedinou šírili zvuky pracovného ruchu, tento raz sa ňou ozývali  spev, modlitby a chvála Hospodina. Dôvodom bola slávnosť inštalácie zborovej farárky Mgr. Emílie Velebírovej a posvätenie zreštaurovaného oltára. Pre nás to bol požehnaný deň – začiatok etapy, v ktorej čakáme naplnenie nádejí.

            Lavice kostola v tejto malej obci neboli takto plné veru už veľmi dávno. Veď celý cirkevný zbor (CZ) spolu s filiálkami tvorí len desiatky veriacich. O to s väčším dojatím a radosťou sme privítali všetkých, ktorí chceli tento deň s nami v Božej prítomnosti osláviť. Prišli k nám sestry farárky a bratia farári z viacerých kútov Slovenska. Slávnostným kazateľom bol biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Mgr. Peter Mihoč, ktorý vykonal aj akt posvätenia novo zreštaurovaného oltára. V tento výnimočný deň na službách Božích nechýbal ani emeritný biskup Igor Mišina, ktorý v Koceľovciach pôsobil od roku 1977 do roku 1984 ako zborový farár. Slávnostný akt inštalácie vykonal brat senior Gemerského seniorátu Mgr. Radovan Gdovin. Milušku Velebírovú tak ustanovil za našu zborovú farárku na nasledujúcich desať rokov. Tešíme sa z tejto duchovnej pastierky evanjelickej cirkvi a veríme, že sa jej podarí naplniť s pomocou Božou chrámy Božie v CZ Koceľovce. Nech zvládne veľké úlohy spojené s úradom kňaza, kazateľa a duchovného pastiera. A tak, ako sa vo vyhlásení aktu inštalácie uvádza, nech nás karhá a napomína so všetkou trpezlivosťou a poučovaním.

            Na slávnostných Službách Božích viackrát odznelo, že náš región nie je pre farárov veľmi lukratívny. Uvedomujeme si to, a o to viac sme vďační, že sa u nás po necelých dvoch rokoch naďalej rozhodla slúžiť mladá pani farárka. Jej príchod medzi nás bol veľkým impulzom, ktorý sa už akosi prirodzene žiadal. Keďže sú kostoly v našom CZ čoraz prázdnejšie, vkladáme do nej nádej. Nádej, že bude viesť ku kresťanskej viere dietky i mládež, aby prichádzali k Nemu, či neveriacich – aby uverili. Máme nádej, že bude vzorom pre strednú generáciu, že bude povzbudením pre starších, a že nás všetkých bude naďalej duchovne obohacovať. Vieme, že pred sebou nemá ľahkú úlohu, no treba pamätať, že „Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať (Ž 126,5).“ Sme presvedčení, že s Božou pomocou, vo viere, skromnosti a pokore toto poslanie zvládne a  bude nás viesť k duchovným hodnotám, ktoré sa postupne vytrácajú v mnohých spoločenstvách. Pamätajme na slová zo Svätého Písma, ktoré sprevádzajú aj našu pani farárku: „Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo: lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu“ (List Rímskym 1, 16).

Mgr. Diana Semanová

CZ ECAV na Slovensku Koceľovce

 

FOTO: Martina Voľanská