Inštalácia biskupa Východného dištriktu

Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi  a. v. na Slovensku má nového biskupa. Petra Mihoča do funkcie inštalovali v nedeľu 2. 2. 2020 v Chráme sv. Trojice v Prešove za účasti hostí z domova aj zahraničia. Program slávnostných bohoslužieb v priamom prenose odvysielala Slovenská televízia.

Ordinovaní evanjelickí duchovní do chrámu vstupovali s hudobným sprievodom Posaunenchoru, v slovenskom prostredí unikátneho cirkevného súboru dychovej  hudby. Zhromaždenie v Chráme sv. Trojice privítal Ľubomír Pankuch, dozorca Východného dištriktu.  Vystúpili spojené spevokoly cirkevných zborov Bystré, Hanušovce, Prešov a Zlaté pod dirigentskou taktovkou kantora Martina Tipula.

Inštalovaný si ako motto svojho uvedenia do úradu zvolil slová Jána Krstiteľa: – On (Ježiš) musí rásť a ja sa umenšovať  (J 3,30). Práve Jánovo vyznanie má byť jeho osobným životným programom, ale aj programom, ku ktorému chce ako biskup viesť celé jemu zverené spoločenstvo evanjelikov vo Východnom dištrikte.

Generálny biskup Ivan Eľko v inštalačnom príhovore uviedol, ako mnohých potešilo, že si novozvolený biskup vybral práve tento biblický text: „Skutočne, ak by Jánovo vyznanie bolo autentickým životným programom čo najväčšej skupiny kresťanov a programom čo najväčšej skupiny členov našej cirkvi, mnohé ťažkosti, ktoré dnes máme, by vôbec nejestvovali a mnohé výzvy by mali omnoho nádejnejšie riešenia, mnohé naše úsilia by boli omnoho ďalej.“ 

Po verejnom sľube inštalovaného biskupa VD Petra Mihoča nasledovala promulgácia – vyhlásenie pred bohoslužobným zhromaždením s odovzdaním biskupského kríža. Prítomní biskupi z domova aj z partnerských cirkví v zahraničí mu v duchu praxe prvotnej cirkvi vzápätí udelili požehnanie skladaním rúk, výpoveďou z Písma a bozkom na čelo.

Na slávnosť inštalácie prijali pozvanie viacerí domáci aj zahraniční hostia. Za zahraničné evanjelické partnerské cirkvi sa novozvolenému biskupovi osobne prihovoril Dušan Toth, reverend v Kanade a cez videoprojekciu  Frank Otfried July, biskup Krajinskej evanjelickej cirkvi vo Württembersku, ktorá je v súčasnosti najväčšou partnerskou cirkvou Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Biskup July ocenil dlhodobú spoluprácu oboch cirkví a vyjadril nádej, že bude pokračovať aj v budúcnosti.

Slávnosť inštalácie mala ekumenický rozmer vďaka účasti zástupcov viacerých kresťanských cirkví. Za Konferenciu biskupov Slovenska a ekumenické spoločenstvo cirkví sa prihovoril Mons. Bernard Bober, rímskokatolícky arcibiskup, metropolita Košickej arcidiecézy.

Uvedenie novozvoleného biskupa sa konalo práve na Hromnice, kedy si kresťania na celom svete pripomínajú udalosť predstavenia Ježiša v chráme staručkému Simeonovi. Inštalovaný biskup Peter Mihoč vo svojom príhovore na tento sviatok nadviazal poukazom na to, že Ježiš Kristus je cestou k zmyslu života: „Nie je prejavom mnohých sporov v cirkvi, rodinách, spoločnosti, neschopnosť umenšovať sa, aby to, čo sa rodí z lásky a odpustenia, mohlo rásť? … Nech On rastie medzi nami i v nás, aby sme aj dnes ako cirkev vytvárali prostredie zdravého duchovného priestoru pre nové generácie.“ 

Slávnosť inštalácie ukončil akt odovzdania emeritného kríža Slavomírovi Sabolovi, ktorý úrad biskupa Východného dištriktu zastával 12 rokov, s poďakovaním za jeho obetavú a vernú službu. V nasledujúcom období bude pôsobiť ako zborový farár v cirkevnom zbore Marhaň.

Hudobne inštalačné bohoslužby okrem Posaunenchoru sprevádzala KVD – Kapela Východného dištriktu a hudobné zoskupenie „Il dueto“.

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a . v. na Slovensku, generálny biskup Ivan Eľko a generálny dozorca Ján Brozman, pri tejto príležitosti odovzdalo tiež symbolický šek primátorke mesta Prešov A. Turčanovej, a to vo výške 41 715 eur – výťažok z verejnej zbierky pre obete tragického výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove.

-emi-

—————————————————————————————————————–

Profil:

Peter Mihoč sa narodil v roku 1978 vo Vranove nad Topľou. Po absolvovaní gymnázia v Prešove študoval v rokoch 1997 – 2002 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ordinácii pôsobil ako kaplán v Bardejove a farár v Liptovskom Hrádku-Dovalove. Od roku 2009 bol tajomníkom biskupa Východného dištriktu ECAV Slavomíra Sabola. Je ženatý, má tri deti. Úrad biskupa bude zastávať v najbližšom šesťročnom funkčnom období (2020 – 2026).

 

Záznam inštalácie v archíve RTVS

FOTO: Dušan Majerník