Evanjelická spojená škola internátna v Červenici má novú riaditeľku

Od 1. marca 2021 sa ujala funkcie riaditeľky Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici Mgr. Iveta Krajčirovičová.

Na uvedenej škole pôsobí vo viacerých pracovných pozíciách už vyše 20 rokov. Vo svojej práci sa venuje výchove a vzdelávaniu žiakov s mentálnym postihnutím a rovnako aj žiakom s hluchoslepotou. Je autorkou školského vzdelávacieho programu pre praktickú školu, pre žiakov s mentálnym postihnutím a rovnako aj vzdelávacieho programu pre žiakov s hluchoslepotou. Posledné dva roky pôsobila vo funkcii zástupkyne  riaditeľa školy PaedDr. Miloša Kollára, PhD.

Doterajšiemu pánovi riaditeľovi PaedDr. Milošovi Kollárovi, PhD. prajeme požehnaný čas oddychu a pokoja po dlhej a náročnej práci pedagóga a riaditeľa ESŠI v Červenici a novej pani riaditeľke množstvo dobrých inovácií, rozhodnutí a Božie požehnanie v jej práci.