Deň učiteľov 2019

Jan Amos Komenský svojim žiakom vždy pripomínal, aby pomáhali komukoľvek môžu. Máme pomáhať často a radi. „Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí,“ myslel si Komenský. Jeho odkaz si vo východnom dištrikte pripomínali 29. marca 2019 v súvislosti so slávnostným oceňovaním učiteľov cirkevných škôl, pôsobiacich v rámci východného dištriktu evanjelickej cirkvi.

Deň učiteľov tento školský rok prebiehal na pôde Evanjelickej spojenej školy v Martine. Oslavy začali v priestoroch chrámu, slávnostným kazateľom bol biskup Slavomír Sabol. Deň učiteľov na slovenských evanjelických cirkevných školách, ktoré organizuje ich zriaďovateľ t.j. Východný dištrikt ECAV v spolupráci so školou vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, pokračoval ocenením 11 pedagógov. Z poverenia zriaďovateľa prítomných pozdravil aj predseda Školského výboru VD ECAV Dušan Havrila. Takmer 140 hosťom pripomenul, že evanjelické školy vo východnom dištrikte dosahujú mimoriadne výsledky a úspešne nadväzujú na evanjelickú tradíciu minulých období. Žiaci evanjelického gymnázia v Martine v rámci programu pre pedagógov predstavili krátke divadelné predstavenie.

Ocenenie z rúk biskupa Slavomíra Sabola získali z jednotlivých škôl poväčšine dvaja učitelia:

– Z Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach boli ocenení: vyučujúca občianskej náuky a dejepisu Jana Šrenkelová a Emil Sova, učiteľ telesnej výchovy a anglického jazyka.
– Z Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici si ocenenie prevzala pedagogická vychovávateľka Mária Furčáková.
– Z radov pedagógov na Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši získala ocenenie učiteľka evanjelického náboženstva a nemeckého jazyka Evanjelickej základnej školy biskupa Jura Janošku, Miriam Melnová a z Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského bol ocenený Vladimír Ferenčík, ktorý vyučuje evanjelické náboženstvo a bol aj duchovným správcom na tejto organizačnej zložke.
– Z Evanjelickej spojenej školy v Prešove sa z ocenenia radovali Jela Zakarovská, ktorá vyučuje na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu matematiku a je aj zástupkyňou riaditeľa pre túto zložku. Oceneným bol z EKG Prešov v tomto roku aj vyučujúci informatiky Juraj Luščák.
– Evanjelická spojená škola v Martine sa tešila z ocenenej Anny Palkovej, ktorá je zástupkyňou riaditeľa na 1. stupni EZŠ a oceneného Benjamina Lee Chandlera, ktorý vyučuje anglický jazyk ako zahraničný lektor.

Medzi ocenenými boli aj dve pedagogičky z evanjelických materských škôl, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti východného dištriktu, a to pani riaditeľka Alena Durbáková z Evanjelickej materskej školy, Košice – Terasa a Božena Kleinová z Evanjelickej materskej školy, Spišská Nová Ves, ktoré pôsobia na uvedených materských školách od ich začiatku činnosti. Obe majú za sebou viac ako 40 rokov pedagogickej činnosti.

Slávnostná atmosféra pokračovala spoločným obedom v priestoroch školskej jedálne Evanjelickej spojenej školy v Martine, kde si hostia okrem jedla vychutnávali aj čas v príjemnej spoločnosti priateľov a známych.

Miroslav Čurlík,
tajomník pre školstvo Východného dištriktu
FOTO: Matej Borcovan