Biskup VD prevzal pamätnú medailu

Pamätná medaila pri 25. výročí založenia Prešovskej univerzity

Prešovská univerzita (PU) si  pripomína 25. výročie svojho vzniku. 5. decembra sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie akademickej obce, na ktorom rektor univerzity udelil pamätnú medailu vybraným osobnostiam, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju spolupráce s univerzitou a k šíreniu jej dobrého mena. Patril medzi ne aj Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu.

Univerzita nadväzuje na stáročnú tradíciu Starého kolégia

História samostatnej Prešovskej univerzity sa začala písať 1. januára 1997. Rektor Peter Kónya vo svojom príhovore zdôraznil, že úspešnú dvadsaťpäťročnú akademickú cestu by univerzita nemohla absolvovať bez už existujúcej stáročnej tradície vysokoškolského vzdelávania v meste Prešov: „Tradícia prešovského vysokého školstva je ešte podstatne staršia a siaha viac ako tristo päťdesiat rokov do minulosti. Pred 355 rokmi, v jeseni 1667 začalo v Prešove pôsobiť Kolégium hornouhorských stavov, ako vzdelávacia inštitúcia, poskytujúca komplexné vzdelanie od elementárneho po prvý, neuniverzitný stupeň vysokoškolského štúdia v teológii, práve a filozofii. Naše mesto sa vtedy stalo sídlom tretej vysokej školy na území dnešného Slovenska.“ (Ide o Staré evanjelické kolégium, ktoré je v súčasnosti sídlom Biskupského úradu Východného dištriktu ECAV, pozn. red). Prešovská univerzita je tak priamou pokračovateľkou nielen Kolégia hornouhorských stavov, ale aj ďalších vysokoškolských inštitúcií, pôsobiacich počas troch a pol storočia v meste Prešov.

Ocenenie osobností pamätnou medailou

Pri 25. výročiu univerzity si pamätnú medailu z rúk rektora prevzali konzuli, štátni tajomníci a poslanci NR SR, predstavitelia samosprávy, cirkví a náboženských spoločnosti, rektori domácich i zahraničných univerzít, predstavitelia domácim i zahraničným vysokoškolských inštitúcií, pracovníci akademických grémií, zástupcovia vzdelávacích, kultúrnych i profesijných organizácií v regióne, ako aj  zamestnanci univerzity, ktorí významnú časť svojho profesijného života spojili s touto univerzitou.

Slávnostnú atmosféru podujatia za prítomností takmer 300 hostí z domova a zahraničia umocnili aj vystúpenia umeleckých telies PU. V jednotlivých vstupoch sa predstavili Spevácky zbor Pravoslávnej bohosloveckej fakulty a vysokoškolský komorný orchester Camerata academica. Univerzita si jubileu pripomenula aj vydaním dvoch publikácii (Prešovská univerzita 25 a Profesori) a jedného umeleckého dielo – grafiky od akademického maliara Petra Kocáka. Program akademických slávností následne pokračoval Adventným koncertom s názvom Čakanie na lásku.

Výber z textu Anny Polačkovej

Viac informácií na: https://www.unipo.sk/aktuality

Foto: František Franko