Biskup VD k výročiu Nežnej revolúcie a k novým opatreniam pre konanie Služieb Božích

Milí bratia a sestry,

včera sme prežívali deň vzácneho pripomenutia si hodnoty slobody, aj tej náboženskej. Chcem Vás pozdraviť slovami apoštola Pavla do Korintu: „Všetko je dovolené, ale nie všetko prospešné. Všetko je dovolené, ale nie všetko buduje. Nech nikto nehľadá, čo jemu prospeje, ale čo prospeje inému… a čokoľvek činíte, všetko čiňte na slávu Božiu! Nebuďte na pohoršenie ani Židom ani Grékom ani cirkvi Božej, ako sa aj ja všetkým chcem páčiť vo všetkom a nehľadám svoj prospech, ale prospech mnohých, aby boli spasení.“

Dnes sa v mnohých ústach skloňuje slovo sloboda. Hodnota, ktorou nás Stvoriteľ postavil na vrchol stvorenia, ktorou nás zaviazal k zodpovednému šafáreniu a ktorá patrí medzi základné životné podmienky ľudského života. Bez slobody nemožno prežívať plnohodnotný život. Život v slobode je základnou podmienkou pre zdravý vývoj spoločnosti aj jednotlivcov. Preto sme dnes vďační Bohu za tento dar, aj za tých, ktorí svojimi postojmi života zápasili o jej získanie aj za cenu najvyšších obetí. V tomto čase pandémie, kde sme mnohí citliví na rôzne obmedzenia a opatrenia, kde mnohí slobodu prejavu zneužívajú na rôzne populistické zápasy hraničiace s extrémistickými skupinami je dôležité nanovo zadefinovať tento pojem v duchu Písma. Nakoľko sloboda nie je svojvôľa, kde si každý môže robiť čo chce ako chce, bez zodpovednosti pred Bohom aj za ľudí. Takéto konanie destabilizuje život každého spoločenstva. Sloboda jednej skupiny nemá byť predmetom pohoršenia iných. Sloboda jednotlivca končí tam, kde začína prospech ostatných. Ak sa sloboda má stať skutočným darom musí sa riadiť určitými princípmi lásky, ktorých cieľom je prospech spoločenstva, ktorého sme súčasťou. Lebo aj keď všetko je dovolené, nie všetko buduje, nie všetko je prospešné. Prajem si, aby ako spoločenstvo cirkvi sme dokázali aj v týchto náročných časoch určitých obmedzení slobody hľadať prospech ostatných. Aby hodnota slobody bola vždy spojená so zodpovednosťou pred Bohom za iných. Aby v čomkoľvek, čo konáme sa aj skrze naše slová, postoje vyjavila Božia sláva, ktorá v Kristovi hľadala a neustále hľadá náš prospech. Preto Vás prosím, aby ste aj v týchto časoch hľadali, čo je prospešné iným, čo buduje, čo prináša pravdu a nie pohoršenie.

Určite ste v médiách zachytili správu o uvoľnení opatrení a umožnení organizovať bohoslužby od 22.11.2020 s možnosťou obsadenia 50% kapacity chrámov. Dnes sa objavili konkrétne inštrukcie v podobe vyhlášky vlády SR k novozniknutej situácie, kde sú definované konkrétne pravidlá organizácie bohoslužieb:https://korona.gov.sk/…/upl…/2020/11/ciastka_16_2020.pdf

(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w) a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. b) ustanovujú nasledovné opatrenia:

a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

d) s výnimkou bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2 ,

e) dodržiavať respiračnú etiketu,

f) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

g) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

h) pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky,

i) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky,

j) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

k) zakazuje sa podávanie rúk,

l) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,

m) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,

n) bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, že: 1. je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, alebo 2. medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať.

Do pozornosti dávam zvlášť odsek d), z ktorého vyplýva, že 50% kapacita chrámu sa dotýka len sediacich ľudí v rámci bohoslužieb, pri všetkých ostatných hromadných podujatiach – myslí sa tu pravdepodobne na obrady (krst, sobáš, pohreb) je nutné zachovať pravidlo 1 osoba na 15m2.Taktiež dávam do zvláštnej pozornosti spôsob sedenia v chrámoch – sú dve možnosti – sedenie v každom druhom rade, alebo šachovnicové sedenie, kde budú obsadené všetky rady, spôsobom, aby priamo v rade pred a za daným človekom nesedel nik.

Prajem Vám v Božej ochrane prežitý zvyšok cirkevného roka, aby nádej večnosti dvíhala naše oči k cieľu – k večnosti. A nech vstup do nového Adventu je vstupom do nového očakávania prichádzajúceho Pána, aby sme nezabudli v službe koho stojíme, ale vnútorným bdením cítili jeho prítomnosť a blízkosť.

S bratským pozdravom

Peter Mihoč (biskup VD ECAV)