Biskup navštívil špeciálnu školu v Červenici

Evanjelická spojená škola internátna v Červenici má tri organizačné zložky –vzdeláva, vychováva a stará sa o deti a žiakov v 24-hodinovom režime. V Evanjelickej špeciálnej materskej škole internátnej, v  Evanjelickej špeciálnej  základnej škole pre hluchoslepých  internátnej  a Evanjelickej praktickej škole internátnej je v školskom roku 2022/2023 35 detí a žiakov. Od 1. marca 2021 je vo funkcii riaditeľky školy Iveta Krajčirovičová.

Diskusia so zamestnancami

Biskup Východného dištriktu Peter Mihoč s tajomníkom pre školstvo Miroslavom Čurlíkom 9. novembra 2022 navštívili túto školu so zámerom oboznámiť sa s prácou nového vedenia a s cieľom vypočuť si všetkých zamestnancov, ktorí majú veľmi náročnú prácu na všetkých pozíciách. Rozhovory s vedením školy a zamestnancami smerovali k zhodnoteniu doterajšej práce aj v čase pandemickom, predstavené boli tiež plány do najbližšej budúcnosti. Biskup Mihoč ocenil predovšetkým zvládnutie činnosti školy počas pandemickej situácie, a to predovšetkým za 10-dňovú karanténu, kedy boli niekoľkí zamestnanci so žiakmi úplne izolovaní a aj napriek svojmu zdravotnému stavu poskytovali starostlivosť všetkým deťom v internáte školy.

Situácia je stabilizovaná

Pred začiatkom minulého školského roka došlo k nečakaným zmenám v počte žiakov – vzhľadom na to, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR usmernilo Centrá pre deti a rodiny (CDaR), aby povinne presunuli 6 žiakov, ktorí sa vzdelávali v špeciálnej internátnej škole (aj napriek viacnásobnému postihnutiu), do špeciálnych škôl, ktoré nemajú zameranie na vzdelávanie pre žiakov s hluchoslepotou. Situáciu nepomohla vyriešiť ani komunikácia s ministerstvom školstva. Napriek týmto okolnostiam sa riaditeľke I. Krajčirovičovej podarilo získať a prijať toľko žiakov, aby nebola ohrozená činnosť školy poklesom ich počtu.  V tomto školskom roku sa počet detí a žiakov zvýšil na plnú kapacitu, a to na 35, čo garantuje aj po finančnej stránke stabilitu.

Finančné zbierky evanjelických škôl

Ako sme a dozvedeli, školský rok 2021/2022 priniesol aj viacero sociálnych projektov na podporu  Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici – aj priamo od ďalších evanjelických škôl vo Východnom dištrikte ECAV. Evanjelická spojená škola  v Liptovskom Mikuláši iniciovala projekt „Dokážeme spolu viac“ s celoslovenskou výzvou pre všetky evanjelické školy, rodičov a priateľov i priaznivcov športu, ktorú spojila s verejnou zbierkou. Finančné prostriedky špeciálnej škole internátnej napomôžu obnoviť sociálne zariadenia (sprchy, toalety, vane), ktoré si už dlhšiu dobu pýtali modernizáciu a zvýšenie úrovne starostlivosti. K tomuto zámeru sa cez svoj sociálny projekt pripojila aj ďalšia Evanjelická spojená škola, tentoraz v Martine. Školu v Červenici svojimi milodarmi podporujú aj viaceré evanjelické cirkevné zbory  a ďalší darcovia, ktorí tak oceňujú prácu všetkých zamestnancov a napomáhajú vytvárať lepšie podmienky.

Návrh na dištriktuálnu oferu

Zámerom zriaďovateľa – Východného dištriktu je taktiež podporiť dokončenie obnovy sociálnych zariadení a na základe žiadosti vedenia školy zaradí do programu zasadnutia dištriktuálneho presbyterstva aj návrh na vyhlásenie dištriktuálnej ofery na rok 2023 pre Evanjelickú spojenú školu internátnu v Červenici.

„… ak sedím vo tme, Hospodin mi je svetlom…“ Micheáš 7,8

Miroslav Čurlík, tajomník pre školstvo VD