Ako (ne)čítať Bibliu

„Písmo je pre mňa zjavené Božie slovo – absolútna pravda, ktorá sa musí brať taká, aká je,“ uviedol na tohtoročnej Dištriktuálnej pastorálnej konferencii svetovo uznávaný biblista Peter Dubovský.  Aj keď v súčasnosti pôsobí ako profesor na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme a na Slovensko sa vracia len zriedka, predsa v pondelok 7. februára prijal pozvanie do Dvorany Starého kolégia. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Aj tí, ktorí Bibliu dobre poznajú a študujú, neraz stoja pred neprehľadným bludiskom rôznych biblických prístupov, metodológií a často i vzájomne  si protirečiacich vysvetlení Písma. Profesor Peter Dubovský preto vo svojej  prednáške načrtol, ako sa orientovať v „bludisku biblických interpretácií“ a ako správnym spôsobom pristupovať k Biblii.Predstavil štyri základné formy výkladu biblických textov – humanistický, akademický, umelecký a prorocký. Po vysvetlení základných princípov jednotlivých interpretácií dospel k jednoznačnému záveru, že by medzi sebou nemali zápasiť – ako sa to často stáva hlavne medzi akademikmi a dogmatikmi – ale navzájom sa dopĺňať.

Pochopiť kontext vzniku Biblie

Niekto si môže položiť otázku, či je pre praktizujúcich katolíkov alebo evanjelikov téma interpretácie Biblie až taká dôležitá, na čo profesor Dubovský reaguje nasledujúco: „Od čias, keď prví autori Písma napísali prvé riadky po dnešného čitateľa, ubehlo už niekoľko tisícročí, a za ten čas sa vystriedali mnohé politické zriadenia a kultúrne smery. Svet, v ktorom vznikalo Písmo, je pre mnohých moderných čitateľov ťažko pochopiteľný a niekedy až morálne neprijateľný. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité správne pochopiť, a to aj na základe najnovších výskumov predovšetkým prostredie, v ktorom Písmo vznikalo, jeho náboženský svet, hodnotový systém ale aj jeho spoločensko-politické usporiadanie. Písmo naviac nevzniklo v jednom okamihu, ale je produktom viacerých generácií. Je preto potrebné poznať aj prostredie, v ktorom sa odovzdávalo z generácie na generáciu. A keďže ide o Božie slovo, ktoré ohlasujeme dnes, je potrebné zobrať do úvahy aj pre náš súčasný svet jeho otázky, i jeho problémy.“

Biblický „start-up“

Róbert Lapko, vedúci Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta ocenil, že z iniciatívy Petra Dubovského vznikol aj na Slovensku tím špičkových biblistov, ktorí pripravili a vydali sériu komplexných komentárov k Starej a Novej zmluve, ktoré označil za biblický „start up“: „Peter Dubovský má charizmu ťažké biblické pasáže vysvetliť veľmi zrozumiteľne ale aj aplikačne. Je priateľský a mimoriadne pokorný.“ Pre zaujímavosť uviedol, že biblista je tiež vášnivý horolezec: „V lete zdolal najvyšší vrchol Severnej Ameriky Denali – Mount McKinley s výškou 6190 metrov, aj preto je označovaný za ´proroka hôr´.“ Dokonca ho považujú za ´nesmrteľného proroka´, keďže v horách zažil už niekoľko nebezpečných a život ohrozujúcich pádov.

Na prednáške svetovo uznávaného profesora a špecialistu najmä na Starú zmluvu sa zúčastnil aj arcibiskup Košickej arcidiecézy Bernard Bober.  V následnej diskusii zaznela napríklad otázka, na ktorom texte si P. Dubovský ako biblista takmer „vylámal zuby“ a mal ťažkosti s jeho interpretáciou. Spev hrou na klavír sprevádzal Ján Velebír, farár v Bardejove. Na pôde Dvorany Starého kolégia účastníkov z radov odbornej aj laickej verejnosti privítal Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu. Dištriktuálnu pastorálnu konferenciu moderoval Marek Cingeľ, tajomník biskupa VD.

E. Mihočová

foto – E. Mihočová

Profil:

Profesor Ing. Peter Dubovský, ThD. je členom Spoločnosti Ježišovej. Rodák z Trnavy špičkové vzdelanie nadobudol štúdiom biochémie na Slovenskej technickej univerzite, teológie na Gregorovej univerzite a biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Doktorandské štúdia absolvoval na Harvard Divinity School v USA. Pracoval v Slovenskej akadémii vied a na Trnavskej univerzite. V súčasnosti je vicerektorom a profesorom na Pápežskom biblickom inštitúte. Počas svojho pôsobenia vo funkcii dekana Fakulty biblických vied zintenzívnil kontakty s prestížnymi svetovými univerzitami a špičkovými biblickými vedcami. Aj vďaka jeho iniciatíve sa medzi študujúcimi a prednášajúcimi biblistiku už častejšie objavujú aj ženy. V roku 2014 ho pápež František menoval za člena Medzinárodnej teologickej komisie pri Kongregácii pre náuku viery.  Získal viacero ocenení od prestížnych univerzít. Je autorom vedeckých publikácií a odborných článkov, najmä z oblasti Starej zmluvy.