Advent v Závažnej Porube

Advent predstavuje čas stíšenia a radostného očakávania Pána. S týmto obdobím je spojených mnoho tradícií. V Závažnej Porube sa v čase adventu  a Vianoc  pod oblokmi príbytkov spievali koledy a vinšovalo. Koleda predstavovala pieseň, vinš a odmenu. Gazdiná i gazda sedeli za stolom, na ktorom bol Boží dar. Keď  prišli koledníci, vyšli na priedomie, aby vinšovníkom poďakovali a odmenili ich jabĺčkom alebo sladkým cukríkom. Túto tému spracovala Elena Chovanová do choreografie Vinšujeme vám. V tretiu adventu nedeľu,  17. decembra 2023, uviedla toto pásmo piesní a zvykov  na Službách Božích domáca folklórna skupina Poludnica. Vystúpenie pred oltárom sprítomnilo to, čo bolo zvykom v predvianočnom čase. Na záver pán farár Vladimír Pavlík povedal: „Bolo to milé obohatenie  Služieb Božích a radostné  navodenie vianočnej atmosféry. Nositeľom našich tradícií patrí veľké poďakovanie.“

Dušan Migaľa

foto: P. Beťko