ADVENT AKO BOŽÍ POSOL

Keď vstupuje do života dvoch mladých ľudí malé dieťa, je to vždy veľká a radostná udalosť. Ak je dieťa chcené, potom aj doba a čas čakania na jeho príchod je časom radosti a dokonalej prípravy. Ale stávajú sa aj prípady, kedy príchod dieťaťa do rodiny nespôsobuje radosť a naplnenie, ale skôr rozpaky, príťaž a nepríjemnosti. Dieťa totiž so sebou prináša do života veľa zmien – nový rozvrh aktivít počas dňa i noci, nové spacie, či vzťahové návyky, nové trávenie voľného času, novú zodpovednosť a nové povinnosti. A práve tieto zmeny sú niekedy príčinou, že si ľudia povedia: „My to dieťa nechceme.“


Stojíme na začiatku nového adventného obdobia, ktoré je silným svedectvom o Božom chcení – vydať sa svetu a stať sa ľuďom blízkym. Boh vstupuje na dosky, ktoré znamenajú svet, aby priniesol zmenu v živote ľudí. Vstupuje ako malé, bezbranné dieťa, ktoré sa navonok ničím nelíši od všetkých ostatných, ale vnútorne postupom času odhalí ľuďmi zabudnutý Boží svet. Boh zostupuje „nadol“, aby človek našiel cestu „nahor“. Toto je niečo prelomové v dejinách sveta, i vo vzťahu – človek a Boh. A tento prelom začína vetou: „Potom poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta…“. (L 1, 26) Boh posiela posla, ktorý má pripraviť a vysvetliť udalosti, ktoré sa začnú odohrávať. Bez jeho prítomnosti a posolstva by Božie narodenie ostalo v skrytosti a nepochopení.Adventný čas je poslom, ktorého nám Boh rok čo rok posiela, aby sme vždy nanovo pochopili zmysel vianočných udalostí. Bez hlasu Adventu, bez jeho posolstva, sa pravda, že Boh zostúpil k ľuďom, môže skryť v hlučnom kriku sveta.

Milí priatelia, v advente nám Boh dáva čas, aby zanechajúc obvyklé činnosti sme vedeli zostúpiť k svojim najbližším – deťom, manželovi, manželke, a venovali im chvíľu v spoločnom načúvaní Božiemu hlasu. Advent je časom, kedy sa „niečo“ Božie chce narodiť v ľudskom srdci.


Prajem vám, aby aj tohtoročný Advent bol časom oslovenia Božích poslov, sklonenia sa k svojim blízkym, časom Božieho konania, z ktorého mocou Ducha Svätého sa vždy rodí niečo Božie. A nech vianočné dieťa, Kráľ kráľov je v kruhu našich rodín prijatý a chcený.


Peter Mihoč – biskup VD ECAV