90 rokov kostola v Závažnej Porube

Písal sa rok 1933, keď sa evanjelici v Závažnej Porube rozhodli, že si postavia svoj vlastný kostol, a to za rekordných 150 dní – od jari do jesene. Keďže v tých časoch v Európe zúrila hospodárska kríza, viac ako dvesto zdatných murárov zostávalo doma bez práce, a tak sa s plným nasadením pustili do stavebných prác. Už na jeseň roku 1933 evanjelický kostol v Závažnej Porube posvätil biskup Vladimír Čobrda. Po 90 rokoch si túto významnú udalosť v rodisku básnika Milana Rúfusa pripomenul miestny Evanjelický cirkevný zbor spolu s  obcou, a to slávnostnými Službami Božími v nedeľu 24. septembra 2023. Biskup Východného dištriktu Peter Mihoč v kázni na text z Evanjelia podľa Matúša 17,6-9 uviedol: „Chrám je miestom Božej pravdy a našej premeny. Prosíme, aby svetlo Ježiša Krista v tomto chráme prinášalo do našich sŕdc pokoj a jednotu ducha.“ Na slávnosti sa okrem domácich viery zúčastnila Katarína Hudáková, konseniorka a administrátorka seniora Liptovsko-oravského seniorátu, kňazi z okolitých cirkevných zborov, predstavitelia  susedných obcí a mesta L. Mikuláš. Pri tejto vzácnej príležitosti starosta Závažnej Poruby Vladimír Mlynček spolu so zborovým farárom Vladimírom Pavlíkom ocenili členov cirkevného zboru, ktorí dlhoročne a obetavo zastávajú funkcie kostolníka, kurátora, kantora a iné. Zastúpenie na slávnosti mali aj Bohuslavice, partnerská obec Závažnej Poruby v Českej republike. „Starosta partnerskej obce venoval Porube vzácny dar – najnovšie vydanie Biblie v češtine,“ doplnil Dušan Migaľa, člen cirkevného zboru a obecného zastupiteľstva pod Poludnicou. V programe vystúpil zborový spevokol, liturgiu a spev hrou na organ sprevádzala Kvetoslava Antolová. V závere bohoslužobné zhromaždenie v modlitbe prosilo, aby „Pán zachoval príbytok Božieho slova a sviatosti aj pre ďalšie generácie“. Pri príležitosti 90. výročia postavenia a posvätenia kostola bola v jeho interiéri inštalovaná expozícia dobových fotografií, dokumentov a artefaktov, vrátane liturgických rúch. Program pokračoval v priestoroch obecného domu premietaním dokumentárneho filmu v réžii a produkcii Samuela Žiarana.  

E. Mihočová

Foto – E. Mihočová©Východný dištrikt

Reportáž RTVS – Rádia Regina:

https://www.zavaznaporuba.sk/aktuality/vypocujte-si-reportaz-rtvs-90-rokov-od-stavby-evanjelickeho-kostola-v-zavaznej-porube-1273sk.html

Z archívov:

Povzbudzujúce zjavy

„Závažná Poruba stavia chrám. Nič nie neobyčajného. Ale neobyčajná je ochota, nadšenie, akú dokazujú naši statní Porubänia. Keď sme pred dvoma rokmi svätili 150. výročie tolerančného patentu, s istým rezignovaním sme pripomínali po našich zboroch: dnes by bolo nemožné, aby sme vo svojej nehorlivosti postavili chrám od Dzura do Martina ako v Nem. Ľupči, za 6 týždňov ako v Sielnici alebo od júla do Gála ako vo Sv. Petre atď. – A hľa, Závažná Poruba nám ukázala, že je to možné. Dňa 26. decembra 1932 na konvente si uzavreli, že si postavia chrám…. a úplne postačilo toto jediné konventuálne uzavretie. V prvé jarné dni prichytili sa do práce. A aká to práca! V pondelok ráno v prítomnosti zboru a robotníkov na stavebnom mieste nábožná pieseň, úprimná modlitba, aby Hospodin pomáhal… V sobotu večer vrúcne ďakovanie, že Jeho pomoc nebola daromná. Materiál si zadarmo dali, z poriadky… a pritom s ochotou zadarmo pracovali pri šichte, pri múre, pri všetkom, čo si sami vedeli urobiť. Nie div, že potom už práca šla. Keď v II. slávnosť veľkonočnú prišli sme posvätiť základný kameň, chrám bol už temer hotový: múry pod strechou, veža krížom ozdobená… Budove chýbala už temer len vakovka…

Zo seniorskej správy liptovského seniora Šenšela

K radostnej správe brata seniora dokladáme, že chrám Boží v Závažnej Porube, vystavený za 12 týždňov, bol posvätený v septembri. Posvätil ho biskup Čobrda v prítomnosti brata seniora Šenšela, mnohých farárov, učiteľov a iných hostí.

Zdroj: Evanjelický posol zpod Tatier, s. 244, október 1933, č. 10

                                                                                                 …

V minulom čísle nášho drahého Posla sme čítali, ako Závažná Poruba stavala chrám Boží: stačilo jedno konventuálne uzavretie a za 12 týždňov chrám Boží stál. A nadišiel 3. september, deň jeho posviacky. Obec plesá…. Prichodí dôstojný pán biskup Čobrda, víta ho pri slávobráne za obec starosta Ján Kováč, za Čítací spolok M. Kováčová, za dcérocirkev P. Ninaj – kurátor, za školu pán učiteľ K. Bobák, za školské deti žiačka M. Jurečková. Pán biskup každému veľmi srdečne ďakoval, a potom aj s ostatnými pánmi farármi vstúpil do školy, kde sa doteraz odbavovali služby Božie. Tu miestny slova Božieho kazateľ odobral sa od školy a zástup na čele s dôstojným biskupom šiel do nového kostola so spevom nábožnej
piesne. Po otvorení domu Božieho sa ľud nadšene hrnul dnu. Nebolo miesta prázdneho. Dôstojný pán biskup povedal vrúcnu svätoreč zo slov Žalmu 84. Slávnostnú kázeň mal pán farár M. Abrhám z Kokavy. Dejiny dcérocirkvi a históriu stavby chrámu a milodary prečítal miestny pán farár Kuna.
Dva krsty prislúžil pán farár Kmeť z Važca. Do cirkvi prijal člena pán farár Madera z Mikuláša. Večeru Pánovu prislúžil presbyterstvu a iným pán senior Šenšel a pán farár Šefranko. Záverečnú liturgiu odbavil pán senior. Mnohí nám pomohli pri práci. Ich mená sú zapísané v knihe života. Tu spomeniem aspoň pána seniorátneho dozorcu Ing. J. Martinku, ktorý nám vyhotovil oltárny obraz v cene 5-tisíc Kčs. (Mená ostatných šľachetných darcov pre nedostatok miesta nemôžeme uvádzať, red.). Vďačne si musíme spomínať i veľkú obeť bývalého kurátor, presbytera J. Brosku, ktorý dal podnet ku stavbe kostola a cez stavbu viedol všetky manipulačné práce. Pán odplať všetkým dobrodincom stonásobne. Potrebujeme ešte organ, a potom nás ešte čaká stavba aspoň dvojtriednej školy s učiteľskými bytmi. Boh nám pomáhaj!
Dvanásta nedeľa po Sv. Trojici bude nám pamätnou navždy. (Obrázok milého domu Božieho vidieť v Tranovského kalendári na rok 1934).

P. N. K.

Evanjelický posol zpod Tatier, č. 11, November 1933