Zbierka pre rodinu Vargovčákovú ukončená a odovzdaná

V Nedeľu večnosti 21. 11. 2021 sme sa v Čiernom nad Topľou v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so vzácnym človekom, manželom, otcom, synom, vnukom, príbuzným, ev. a. v. farárom Mgr. Martinom Vargovčákom (zborovým farárom vo Vranove nad Topľou), ktorého Pán života a smrti povolal k sebe vo veku 42 rokov.

Pri tejto náhlej a smutnej udalosti v rodine Vargovčákovej bola vyhlásená Východným dištriktom ECAV na Slovensku zbierka pre pozostalú manželku, sestru farárku Kristínku Vargovčákovú a jej deti. Finančné prostriedky mohli darcovia zaslať na bankový účet BÚ VD. Zbierka bola ukončená 15. 12. 2021 a zaslaná na bankový účet pozostalej manželky.

Sestra farárka v ďakovnom liste píše: V tomto vianočnom čase, keď všetci kresťania ďakujú za najväčší dar z nebies, za nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý je s nami v každom čase nášho života v radostiach i bolestiach, ďakujem aj ja za prejavenú ochotu pomôcť. Touto cestou ako pozostalá manželka spolu s mojimi deťmi sa chcem srdečne poďakovať Východnému dištriktu ECAV, všetkým darcom, bratom a sestrám, ktorí v tomto našom ťažkom kríži, navštívení a smútku pomohli finančnou zbierkou. Vyslovujem vám všetkým drahí bratia a sestry veľkú vďaku za vašu štedrosť. V Božom slove čítame: „…lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2 K 9, 7b).

Nech poteší, povzbudí a sprevádza sestru farárku i celú jej rodinu Božie slovo, Dávidovo vyznanie: „Len v Bohu utíši sa moja duša; lebo od Neho pochádza moja nádej. Len On je moja skala, moja spása, môj hrad; nesklátim sa. Na Bohu spočíva moja spása, moja česť; i skala mojej sily, moje útočisko je v Bohu“ (Ž 62).