Zasadalo Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV na Slovensku

Dňa 28. apríla 2023 sa v priestoroch Biskupského úradu Východného dištriktu v Prešove konalo riadne zasadnutie Dištriktuálneho presbyterstva VD ECAV na Slovensku. Na začiatku zasadnutia vykonal úvodnú biblickú pobožnosť na text z Evanjelia podľa Jána 10,11 – 15 biskup Peter Mihoč.

Členovia presbyterstva si vypočuli a vzali na vedomie Správy za rok 2022 k zasadnutiu výročného Dištriktuálneho konventu, ktorý sa bude konať 27. mája 2023 v Prešove (Správa o činnosti DP VD, Správa Vnútromisijného výboru VD, Správa Školského výboru VD, Správa o hospodárení VD, Správa Revíznej komisie a Správa o nehnuteľnom majetku VD). Rovnako dištriktuálne presbyterstvo schválilo návrh úpravy rozpočtu na rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024.

Presbyteri si vypočuli správu riaditeľa Diakonického domova ELIM Samuela Miška o jeho činnosti počas prvých štyroch mesiacov a schválilo prevod finančných prostriedkov vo výške 15 000 eur z darov a milodarov pre DD ELIM na pokrytie prevádzkových a mzdových nákladov. V zariadení je momentálne 23 klientov a 18 zamestnancov, z toho tri ukrajinské ženy.

Dištriktuálne presbyterstvo pripravilo novelizáciu štatútu VD ECAV v týchto oblastiach: voľba vedúceho BÚ VD, počet členov Stavebného výboru, výška schvaľovaných mimoriadnych výdavkov pre predsedníctvo VD a presbyterstvo VD, kritéria k vyhláseniu dištriktuálnej ofery. Vyhlásilo výberové konania na funkciu riaditeľa/ky Evanjelickej spojenej školy v Martine (doterajšiemu riaditeľovi Jozefovi Sopoligovi končí 5-ročné funkčné obdobie) a Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši (doterajšej riaditeľke Jane Chaloupkovej končí 5-ročné funkčné obdobie) a menovalo tajomníka Mareka Cingeľa za predsedu Správnej rady EVKOGYM, n. o.

Presbyterstvo sa zaoberalo aj žiadosťami cirkevných zborov. Na základe žiadosti CZ ECAV Ivančiná mu zrušilo kaplánske miesto k 30. 6. 2023. CZ ECAV Dlhá Ves odporúčalo jeho žiadosť o finančnú podporu z Generálnej podporovne (GePo) – vo výške 1 500 € na výmenu plynového kotla – predložiť na fond ZED. Žiadosť CZ ECAV Slavošovce o finančnú podporu z GePo vo výške 2 940 € na výmenu striešok nad vchodom do zborových priestorov odporúča na schválenie Generálnemu presbyterstvu.

Na záver zasadnutia biskup VD Peter Mihoč v mene svojom i celého Východného dištriktu zablahoželal dištriktuálnemu dozorcovi Ľubomírovi Pankuchovi k jeho okrúhlemu výročiu – 60. rokov života. Poďakoval mu za jeho vernú a obetavú službu v rodnom nemcovskom cirkevnom zbore, kde pôsobil viacero rokov ako zborový dozorca ako aj vo Východnom dištrikte a vôbec v ECAV na Slovensku. Ocenil jeho zápal pre Kristovu cirkev a poprial do ďalších rokov života hojnosť Božej lásky a milosti v osobnom i rodinnom živote.