Zasadala kandidačná porada na funkciu dozorcu VD ECAV na Slovensku

Dňa 25. 5. 2024 po skončení výročného Dištriktuálneho konventu Východného dištriktu ECAV na Slovensku zasadala v priestoroch BÚ VD v Prešove pod vedením predsedníctva Tatranského seniorátu Mgr. Romana Porubäna a Ivany Prelichovej kandidačná porada, ktorú tvoria predsedníctva všetkých seniorátov VD ECAV na Slovensku.

Do volieb na funkciu dištriktuálneho dozorcu VD ECAV na Slovensku kandidovala jediného navrhnutého kandidáta – doterajšieho brata dozorcu VD ECAV na Slovensku Ing. Ľubomíra Pankucha.

Voľby dozorcu VD ECAV na Slovensku sa budú konať v cirkevných zboroch VD ECAV na Slovensku v nasledovných termínoch: 25. 8. 2024, 1. 9. 2024 , 8. 9. 2024 (spojené aj s volebnými konventmi na funkciu generálneho biskupa ECAV na Slovensku, ktoré vyhlásilo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku).

Sčítacia komisia (DP VD) zasadne 18. 9. 2024 a vyhlási výsledok volieb.

Bližšie informácie k voľbám a pokyny budú zaslané do cirkevných zborov VD ECAV na Slovensku v najbližších dňoch.