Výsledky Sčítania obyvateľstva 2021

20. januára 2022 prezentovali na Štatistickom úrade SR v Bratislave ďalšie základné výsledky SODB 2021. Evanjelické a. v. vierovyznanie uviedlo 5,3% obyvateľstva (287- tisíc).

https://www.scitanie.sk/k-rimskokatolickemu-vyznaniu-sa-prihlasilo-56-obyvateov

Najviac, teda 55,8% obyvateľstva (3,04 milióna) uviedlo rímskokatolícke vyznanie. Z hľadiska početnosti nasleduje evanjelické s 5,3% (presne 286 907) a gréckokatolícke so 4% (218- tisíc).

Druhou najpočetnejšou skupinou je však skupina bez náboženského vyznania. Takmer 1,3 milióna obyvateľov, čo predstavuje 23,8%, uviedlo, že je bez náboženského vyznania. V roku 2011 to bolo len 13,4%.

Rímskokatolícka cirkev zaznamenala najväčší pokles o 6 percentuálnych bodov. Vzrástli iné vyznania. 

Pre porovnanie, v roku 2011 bolo evanjelikov 316 tisíc, v roku 2001 372 tisíc a v roku 1991 326 tisíc.  Pokles po poslednom sčítaní je teda cca. 29 tisíc (0,5 percentuálneho bodu). 

Evanjelici majú najväčší počet obyvateľstva na Myjave, v Turčianskych Tepliciach a v Liptovskom Mikuláši.