Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky EGJAK Košice

Východný dištrikt ECAV na Slovensku v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa/ky: Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice.